Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. SBB:s arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort genom att vara den största nordiska aktören för social infrastruktur

HÅLLBARHETSVISION 2030

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agendan täcker in de tre dimensionerna i hållbarhet; social, ekonomisk och miljö – Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, lösa klimatkrisen. Hållbarhet är en naturlig del av vår affärsmodell och vi arbetar efter att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i världen.

ÖVERGRIPANDE MÅL

• Styra bolagets verksamhet i linje med FNs globala hållbarhetsmål; (5), (7), (8), (11), (13), (15)
• 100 procent klimatneutrala 2030
• Minimera riskerna för bolagets tillgångar genom att kontinuerligt se över klimatriskerna i fastighetsbeståndet
• Bolagets uppförandekod, som bygger på FN Global Compact, ska följas och förstås av alla medarbetare och samarbetspartners
• Regelbundet förbättra, följa upp och rapportera bolagets hållbarhetsarbete