Alla Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens chefer ansvarar för att informera medarbetarna om bolagets uppförandekod i samband med introduktion av nyanställda. Alla medarbetare, inklusive samtliga chefer, har ett ansvar att hålla sig informerade om såväl uppförandekod som om övriga på bolaget gällande policyer och om tillämplig lagstiftning. Information om uppförandekoden kommer att ges i samband med konferenser, minst en gång per år, liksom vid eventuella uppdateringar. Koden bygger på principen att alla medarbetare är individer som är ansvariga för sitt eget professionella agerande. Uppförandekoden gäller även för SBB:s leverantörer.

  • Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad i samband med att arbete utförs i Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens regi.
  • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden accepterar inte någon form av mobbning såsom isolering, trakasserier, verbala eller fysiska övergrepp.
  • Varje medarbetare ska ersättas i enlighet med Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens principer för lönesättning, där de individuella prestationerna och det egna bidraget till bolagets framgång ges en rättvis bedömning. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har kollektivavtal och följer de principer för lön, lönebildning, övriga ersättningar och villkor som följer av detta.
  • Presenter, underhållning, ersättning och personliga förmåner kan erbjudas till en tredje part endast om de är av ringa värde och i överensstämmelse med sedvanlig affärspraxis.
  • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har nolltolerans mot mutor
  • Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens styrelse har antagit en intern insiderpolicy. Avsikten med insiderpolicyn är att reducera risken för att insiderhandel och andra förbjudna handlingar sker. Insiderreglerna berör olika befattningar i olika grad, men alla medarbetare ska känna till och iaktta de bestämmelser som finns intagna i insiderpolicyn. Det är varje persons enskilda ansvar att känna till och följa, inte bara insiderpolicyn, utan även vid var tid tillämplig lag och andra regelverk gällande insiderinformation och hanteringen därav.