Hållbarhetsutskottet ansvarar för att granska och övervaka kontinuiteten och framstegen i arbetet med hållbarhetsmålen, hantering av hållbarhetsrisker, samt efterlevnad av hållbarhetspolicy och uppförandekod.

Hållbarhetsutskottet består av Sven-Olof Johansson som ordförande, Eva Swartz Grimaldi och Mats Andersson, tidigare vd för Fjärde AP-fonden och en pionjär inom hållbara investeringar, ingår i utskottet som extern medlem.

Sven-Olof Johansson (född 1945)
Sven-Olof Johansson (född 1945)
Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017.

Utbildning: Pol.mag. från Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: Grundare och verkställande direktör i FastPartner AB (publ), styrelseordförande och verkställande direktör i Compactor Fastigheter AB samt styrelseledamot i Autoropa Aktiebolag och STC Interfinans AB.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 22 315 456 A-aktier och 31 081 315 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Mats Andersson (född 1954)
Mats Andersson (född 1954)
Ledamot Hållbarhetsutskottet

Styrelseledamot i Hållbarhetsutskottet. Extern.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare VD för Fjärde AP-fonden,  Tredje AP-fonden samt ledande befattningar inom Skandia Liv, Deutsche Bank, S.G. Warburg och Hägglöf & Ponsbach.
Övriga uppdrag: Vice ordförande The Global Challengers Foundation, Styrelseledamot Carneo och LMK Industri.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Eva Swartz Grimaldi (född 1956)
Eva Swartz Grimaldi (född 1956)
Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i språk (italienska, spanska och franska) samt från Kulturvetarlinjen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Doberman AB, Apotea AB och Norstedts förlagsgrupp samt styrelseledamot i Stockholms universitet, Stockholms konserthus, Stiftelsen Forget och Kungliga Patriotiska sällskapet.
Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 932 138 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.