Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode, val och arvodering av revisor, samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Ersättning utgår inte för arbetet i valberedningen.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) valberedning inför årsstämman 2024 har tillsatts i enlighet med Instruktion för Valberedningen som beslutades av årsstämman 2023.

Valberedningen består av:

  • Ilija Batljan (Ilija Batljan Invest AB)
  • Rikard Svensson (AB Arvid Svensson)
  • Leif West (Dragfast AB)
  • Sven-Olof Johansson (Compactor Fastigheter AB)
  • Lennart Schuss (styrelsens ordförande)
  • Leif West är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Kontakta valberedningen:

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
Att: Valberedningen
Strandvägen 1
114 51 Stockholm