Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode, val och arvodering av revisor, samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Ersättning utgår inte för arbetet i valberedningen.

Årsstämman 2022 beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2022 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

  • Mia Batljan (ordförande, utsedd av Ilija Batljan och Ilija Batljan Invest AB)
  • Rikard Svensson (AB Arvid Svensson)
  • Sven-Olof Johansson (Compactor Fastigheter AB)
  • Lennart Schuss (styrelsens ordförande)
  • Johannes Wingborg (adjungerat ledamot, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Att: Valberedningen
Strandvägen 1
114 51 Stockholm