Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 29 april 2019 beslutades att arvode ska utgå till Styrelsens ordförande med 450 000 SEK och till övriga av stämman valda ledamöter med 300 000 SEK vardera. Vidare utgår arvode för utskottsarbete i ersättningsutskottet med 30 000 SEK per ledamot. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Årsstämman som ska hållas under 2020 kommer att fatta beslut om riktlinjer för ersättning till Styrelsen, den verkställande direktören och de vice verkställande direktörerna. Riktlinjerna kommer inte att omfatta exempelvis arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag. Annan ersättning till Styrelsens ledamöter, såsom lön, kommer dock att omfattas av riktlinjerna.