Ekologisk Hållbarhet

SBB har som mål att minimera koldioxidutsläpp och annan skadlig miljöpåverkan i alla skeden av livscykeln. Det innebär att SBB kommer att bevara och värna om befintliga byggnader samt sträva efter att de energieffektiviseras för att uppnå samma tekniska standard som i nybyggda hus. Vid nybyggnation läggs stor vikt vid att minimera utsläpp från byggprocessen samt ta hänsyn till ekosystem och biologisk mångfald, bland annat genom att använda hållbara byggmaterial såsom trä och beakta biologisk mångfald i dialog- och planeringsprocessen. Miljörisker inventeras, kartläggs och dokumenteras alltid i byggprocessen. För att nå de uppsatta målen krävs systematiskt arbete med etablerad kunskap och tekniska lösningar, men det krävs även nya och banbrytande teknologier. SBB arbetar aktivt med att testa innovationer inom miljöteknik.

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR

  • Minskad energianvändning och klimatpåverkan med fem procent per år
  • Minst 50 procent av nyproduktionen ska byggas i trä från certifierat skogsbruk
  • Hela fastighetsbeståndet och all nyproduktion ska vara inom tio minuters promenadavstånd från kollektivtrafik
  • Minskad vattenanvändning med 1 procent per år
  • Kartlägga hela fastighetsportföljen avseende klimatrelaterade risker (fysiska och övergångsrisker)