SBB har ambitiösa mål för att minska klimatpåverkan och miljöbelastningen från utveckling och drift av fastigheter. Hela byggnadens livscykel omfattas av målen som inkluderar bland annat minskad energianvändning med fem procent per år och minskade klimatutsläpp i produktion genom bland annat träbyggnation. Utöver våra långsiktiga visioner och mål ställer vi även minimikrav inom klimat och miljö vid all nybyggnation genom vår hållbarhetsbilaga.

Klimatförändringarna och klimatomställningen innebär risker för samhället och fastigheter. Fysiska risker inkluderar bland annat ökande havsnivåer, allvarligare extremväder och fler värmeböljor med risker för särskilt utsatta grupper. Som långsiktig fastighetsägare är det viktigt att planera fastighetsutvecklingen och fastighetsportföljen för att minimera dessa risker. Omställningsrisker inkluderar bland annat förändrad efterfrågan på lokaler, bostäder, nya regelverk, trafikslag och ändrade resvanor. VD ansvarar för hantering av dessa risker som ingår i ledningsgruppens riskhantering. SBB har i flera år genomfört inventeringar av klimatrelaterade risker i fastighetsbeståndet, under 2020 har ytterligare åtaganden gjorts för att grundligt analysera hållbarhetsrisker för varje enskild fastighet. SBB rapporterar även klimatrelaterade data enligt TCFD:s rekommendationer.

 

Område Framsteg och initiativ 2020

Netto noll klimatutsläpp och minskad miljöpåverkan

Energianvändning 100 procent förnybar el från vatten, vind och sol genom avtal med Skellefteå Kraft. Uppföljning och rapportering av energianvändning har utökats till att omfatta hela beståndet under 2020. SBB har som mål att minska energianvändningen med 5 procent per år i hela fastighetsbeståndet. Målet avser kWh per kvadratmeter. Fastigheter med hög energianvändning per kvadratmeter och i absoluta tal prioriteras. SBB:s gröna obligationer finansierar många initiativ för energieffektivisering i SBB:s fastigheter bland annat: tilläggsisolering, energieffektiva
värmare, bergvärmepumpar, energisnål belysning. Vi har förhandlat fram ett förmånligt elhandelsavtal med 100 procent förnybar el som vi erbjuder alla våra bostadshyresgäster. Under det fjärde kvartalet har SBB handlat upp installationer av solceller i åtta fastigheter i Skara och Tidaholm. Totalt kommer solcellerna producera ca 227 000KWh el årligen. Installationerna görs i fastigheter som under 2019 tilläggsisolerats och försetts med FX-ventilation och värmepumpar. Genom att komplettera med solceller reduceras energiförbrukningen ytterligare och SBB får en komplett systemlösning där solcellerna kompenserar för värmepumparnas elförbrukning.
Koldioxidutsläpp SBB har som mål att minska koldioxidutsläppen med 5 procent per år. Uppföljning och rapportering av koldioxidutsläpp har utökats till att omfatta hela beståndet under 2020. Många initiativ för att minska utsläppen har genomförts. SBB betraktar sina fastigheters klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och förbereder sig för att kunna genomföra livscykelanalyser i all nyproduktion.
Hållbar förvaltning SBB satsar på vidareutveckling av befintliga fastigheter istället för att riva och bygga nytt. Alla fastigheter som innehafts i mer en tre år ska ara miljöinventerade. Miljöinventeringar ska göras löpande, minst vart tionde år. Fullgoda utrymmen för avfallshantering och källsortering
ska finnas i eller intill fastigheterna. De drift och underhållsavtal som tecknas är anpassade för att leva upp till de krav som ställs enligt certifieringssystem t. ex. Miljöbyggnad även för de fastigheter som inte är certifierade.
Certifierade byggnader
[Cert-Tot]
Fem nya certifierade fastigheter under 2020, alla certifierade fastigheter finns publikt tillgängliga på hemsidan. Totalt 33 300 kvadratmeter, 8,5 procent, av fastighetsbeståndet är certifierat enligt den standard som definieras i SBB:s hållbara finansiella ramverk.
Antal gröna hyresavtal Flera nya gröna hyresavtal har tecknats under 2020, de gröna hyresavtalen följer fastighetsägarnas mall för gröna avtal. Ett formellt system för att följa upp antal gröna hyresavtal är under utveckling.
Miljö- och klimatrisker Analys av miljö- och klimatrelaterade risker i hela beståndet har genomförts och uppdateringar görs varje år samt vid förvärv av fastigheter. Bland annat adresserad fysiska-, regulatoriska- samt övergångsrisker kopplade till klimatförändringarna. Risker för verksamheten hanteras av huvudsakligen av SBB:s ledningsgrupp med stöd från styrelsen, SBB:s VD är ansvarig för att leda detta arbete. Samtliga SBB:s fastigheter är fullt försäkrade.
Miljöinventering och sanering Hälsosamma inomhusmiljöer är av högsta vikt för SBB. Alla nytillträdda fastigheter miljöinventeras och dessa inventeringar uppdateras med max tio års mellanrum. Bland annat inventeras förekomst av asbest, radon, PCB samt energianvändning, saneringar av hälso- och miljöfarliga ämnen (bland annat asbest) genomfördes i 86 procent av de 695 lägenhetsrenoveringar som genomfördes under 2020.
Biologisk mångfald SBB fokuserar på vidareutveckling av redan exploaterade områden och höjer samtidigt den biologiska mångfalden i dessa områden i dialog med lokalsamhällen. Alla nya exploateringar inkluderar en dialogprocess där lokalsamhällets perspektiv tas om hand och integreras i utvecklingen. Där det föreligger osäkerheter i effekterna på biologisk mångfald genomförs miljökonsekvensanalyser. Alla SBB:s träbyggnadsprojekt använder trä från certifierat skogsbruk vilket säkerställer en hög artrikedom och biologisk mångfald.
Vattenanvändning [Water- Abs] [Water-Int] Vattenanvändning mäts och följs upp årligen. Under 2020 uppmättes vattenanvändningen till 776 000 kubikmeter eller cirka 0,2 m3/m2. Snålspolande toaletter, duschar och blandare installeras i samband med renovering. SBB:s mål är att minska vattenanvändningen med 1 procent per år. Uppföljning är integrerat i energiuppföljningssytemet. Allt spillvatten tas omhand och renas i kommunala avfallssystem. Alla SBB:s fastigheter finns i länder med i genomsnitt låg belastning på vattenreserverna enligt WRI. Små delar av beståndet befinner sig i områden med upp till låg-medelbelastning på vattenreserverna enligt WRI (Gotland, Skåne, Sörmland, Östergötland och Danmark).
Hållbara byggmaterial [102-9] 52 procent av SBB:s pågående projekt, mätt som andel av bruttoarea, har trästomme. Samtliga med certifierat trä enligt FSC eller PEFC. Målet är 50 procent. SBB är pionjärer inom området och bygger ett av världens högsta trähus i Skellefteå. SBB utvärderar och registrerar byggmaterial avseende miljö- och klimatrisker för att uppnå en hållbar leverantörskedja. Som ett led i det arbetet har SBB gått in som medlem i Byggvarubedömningen, en icke-vinstdrivande ekonomisk förening bestående av aktörer i samhällsbyggnadssektorn som syftar till att främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.
Zero deforestation SBB använder endast trä från hållbart skogsbruk och tillåter inte avskogning till följd av egen verksamhet eller leverantörers verksamhet. Träprodukter som används är hållbart framställda och certifierade enligt FSC eller PEFC.
Avfall SBB strävar efter att minimera avfall, både i förvaltning och i byggprocessen. I förvaltningen samarbetar SBB med hyresgäster och tillgängliggör ytor för källsortering. I byggprocessen ställer SBB krav på avfallsminimering och sortering genom bolagets hållbarhetsbilaga. SBB genomför även miljöronder där efterlevnad följs upp och dokumenteras av tredje part. Allt material som blir över efter våra lägenhetsrenoveringar tas tillbaka och används i nästa renovering, det gäller även mindre artiklar t. ex. öppnade färgburkar.
Kollektivnära lägen SBB vill skapa möjligheter för en hållbar livsstil och investerar därför i fastigheter med kollektivnära lägen, andelen fastigheter i kollektivnära lägen följs löpande upp.
> 98 procent av SBB:s fastigheter är närmare än tio minuters promenad från kollektivtrafik.
EU Taxonomi EU Taxonomin är en standard för kategoriseiring av hållbara aktiviteter. SBB har genomfört en översiktligt bedömning av sin taxonomi-linjering. Resultatet av bedömningen är att cirka 13 procent av aktiviteterna inom ‘Acquisition and ownership of buildings’ och 50 procent i ‘Construction of new buildings’ är linjerade.
Innovationer inom
miljöteknik
Flera initiativ har genomförts och planerats under året, bland annat energiåtervinning av spillvatten, pilotprojekt med en ny typ av solceller med integrerade batteripaket, utveckling av AI-verktyg för energiuppföljning. SBB har en boendeapp för alla bostadshyresgäster där dom enkelt kan ta emot sina hyresavier och beställa tilläggstjänster t. ex. avtal för förnybar elhandel och hemförsäkring som SBB har förhandlat förmånliga villkor för.