SBB har ambitiösa mål för att minska klimatpåverkan och miljöbelastningen från utveckling och drift av fastigheter. Hela byggnadens livscykel omfattas av målen som inkluderar bland annat minskad energianvändning med fem procent per år och minskade klimatutsläpp i produktion genom bland annat träbyggnation. Utöver våra långsiktiga visioner och mål ställer vi även minimikrav inom klimat och miljö vid all nybyggnation genom vår hållbarhetsbilaga.

Klimatförändringarna och klimatomställningen innebär risker för samhället och fastigheter. Fysiska risker inkluderar bland annat ökande havsnivåer, allvarligare extremväder och fler värmeböljor med risker för särskilt utsatta grupper. Som långsiktig fastighetsägare är det viktigt att planera fastighetsutvecklingen och fastighetsportföljen för att minimera dessa risker. Omställningsrisker inkluderar bland annat förändrad efterfrågan på lokaler, bostäder, nya regelverk, trafikslag och ändrade resvanor. VD ansvarar för hantering av dessa risker som ingår i ledningsgruppens riskhantering. SBB har i flera år genomfört inventeringar av klimatrelaterade risker i fastighetsbeståndet, under 2020 har ytterligare åtaganden gjorts för att grundligt analysera hållbarhetsrisker för varje enskild fastighet. SBB rapporterar även klimatrelaterade data enligt TCFD:s rekommendationer.

Område Framsteg och initiativ 2020

Netto noll klimatutsläpp och minskad miljöpåverkan

Energianvändning 100 % förnybar el från vatten, vind och sol genom avtal med Skellefteå Kraft. Uppföljning och rapportering av energianvändning har utökats till att omfatta hela beståndet under 2020. Våra gröna obligationer finansierar många initiativ för energieffektivisering i våra fastigheter bland annat: tilläggsisolering, energieffektiva värmare, bergvärmepumpar, energisnål belysning.
Koldioxidutsläpp SBB har som mål att minska koldioxidutsläppen med 750 ton per år. Uppföljning och rapportering av koldioxidutsläpp har utökats till att omfatta hela beståndet under 2020. Många initiativ för att minska utsläppen har genomförts. Vi betraktar våra fastigheters klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och förbereder oss för att kunna genomföra livscykelanalyser i all vår nyproduktion.
Certifierade byggnader Fem nya certifierade fastigheter under 2020, alla certifierade fastigheter finns publikt tillgängliga på hemsidan. Totalt 7,5 % av fastighetsbeståndet är certifierat.
Antal gröna hyresavtal Flera nya gröna hyresavtal har tecknats under 2020, ett formellt system för att följa upp antal gröna hyresavtal är under utveckling.
Riskanalys Analys av klimatrelaterade risker i hela beståndet har genomförts. Riskhantering är VD:s ansvarsområde och ingår i ledningsgruppens ordinarie arbete. Fysiska risker och omställningsrisker igår i riskanalysen. Riskanalys sker alltid vid förvärv av fastigheter. Samtliga SBB:s fastigheter är fullt försäkrade.
Biologisk mångfald SBB fokuserar på vidareutveckling av redan exploaterade områden och höjer samtidigt den biologiska mångfalden i dessa områden i dialog med lokalsamhällen. Där det föreligger osäkerheter i effekterna på biologisk mångfald genomförs miljökonsekvensanalyser.
Vattenanvändning Vattenanvändning mäts och följs upp årligen. Snålspolande toaletter, duschar och blandare installeras i samband med renovering.
Träbyggande Över 50 % träbyggnation i vår nuvarande projektportfölj (från FSC certifierat skogsbruk). Vi är pionjärer inom området och bygger ett av världens högsta trähus i Skellefteå.
Kollektivnära lägen

SBB vill skapa möjligheter för en hållbar livsstil och investerar därför i fastigheter med kollektivnära lägen, andelen fastigheter i kollektivnära lägen följs löpande upp.

> 98 % av våra fastigheter är närmare än tio minuters promenad från kollektivtrafik.