1. Nordens största fastighetsbolag inom social infrastruktur

SBB har på kort tid etablerat sig som ett av de största noterade fastighetsbolagen och det största inom social infrastruktur i Norden. Fastighetsbeståndet har ett tydligt fokus mot lågrisktillgångar genom exponering mot de nordiska välfärdsstaterna med långa hyresavtal, höga uthyrningsgrader, och en stabil bas av hyresgäster.

2. Bred hyresgästbas med låg risk

SBB har i sin samhällsfastighetsportfölj en bred hyresgästbas bestående av primärt kommuner och myndigheter, som är hyresgäster med låg risk och starka kreditbetyg. Inom hyresreglerade bostäder fokuserar SBB på Sverige. Bostäder kännetecknas av hög efterfrågan och lågt utbud, och därigenom en hög uthyrningsgrad, samt lågt hyresgästberoende.

3. Skapar hållbara miljöer

SBB skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. Bolagets arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort genom att vara den största nordiska aktören för social infrastruktur. SBB har satt upp en hållbarhetsvision med bland annat målet att vara 100% klimatpositiva år 2030.

4. Nordens främsta transaktionsteam

Bolagets operativa organisation består av en stark egen förvaltningsorganisation med lokal förankring, som stöds av koncerngemensamma funktioner. Bolaget arbetar aktivt med transaktioner och värdeskapande genom aktiv portföljförvaltning. SBB har även ett fastighetsutvecklingsteam med stor erfarenhet av att inleda och genomföra försäljningar tidigt i planprocessen och har sålt byggrätter till såväl kooperativa bolag, börsnoterade bolag som allmännyttiga bostadsbolag.