SBB arbetar aktivt med fastighetsutveckling vilket innebär utveckling av byggrätter samt deltagande i fastighetsutvecklingsprojekt i joint ventures med för SBB begränsad genomföranderisk. Bolagets strategi är att cirka 10 procent av fastighetsbeståndets värde ska utgöras av fastighetssegmentet Övrigt, vilket innebär kassaflödesfastigheter med identifierad fastighetsutvecklingspotential för social infrastruktur alternativ ickestrategiska fastigheter som förvärvats i större portföljer och avses avyttras inom kort. Fastighetsutveckling skall generera ett resultat om 250 – 400 mkr per år i genomsnitt över en konjunkturcykel. Förvärven inom fastighetsutveckling görs oftast off-market efter att SBB haft en dialog med respektive kommun för att säkerställa att fastigheten med närområde är prioriterad för kommande stadsutveckling.

SBB anser att hållbar stadsutveckling har sin utgångspunkt i det kommunikationsnära läget och att sedan tidigare exploaterad mark förädlas snarare än att ianspråkta viktiga grönstråk för stadsutveckling. SBB drivs av att man i det moderna stadsnära boendet kan leva utan egen bil och att kommunikation, närservice, vård, skola och omsorg ska finnas i närområdet. Flertalet av SBB:s utvecklingsfastigheter ligger inom utpekade prioriterade kommunikationsnav så som pendeltågsstationer och viktiga järnvägsstationer för regional trafik.

SBBs fastighetsutvecklingsorganisation

SBB har Nordens ledande fastighetsutvecklingsteam och leds av vice VD Krister Karlsson. Organisationen utvecklar 1,8 miljoner kvm BTA i olika detaljplaneskeden. SBB har stor erfarenhet av att inleda och genomföra försäljningar tidigt i planprocessen och har sålt byggrätter till såväl kooperativa bolag, börsnoterade bolag som allmännyttiga bostadsbolag. Organisationen ansvarar även för projektutveckling som sker inom SBB:s förvaltningsbestånd.