Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier och Swedbank att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare om upp till cirka 500 miljoner kronor (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Nyemissionen ryms inom det emissionsbemyndigande som beslutades om vid årsstämman den 18 maj 2020.

Amasten har under året visat god tillväxt genom förvärv, nybyggnation och investeringar i befintligt bestånd. Förvaltningsfastigheternas verkliga värde har ökat från 6 431 mkr per utgången av föregående år till 8 263 mkr per 30 juni 2020. Under samma period har hyresvärdet ökat från 451 till 559 mkr. Nyemissionen genomförs för att möjliggöra fortsatt tillväxt genom förvärv av förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att utöka den institutionella ägarbasen.

Flertalet befintliga och nya aktieägare har uttryckt intresse att teckna aktier i Nyemissionen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras och priset per aktie kommer att fastställas genom det accelererade book building-förfarandet.

Vidare förutsätter Nyemissionen bland annat att styrelsen i Amasten beslutar att genomföra Nyemissionen, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Growth Market klockan 9.00 den 8 september 2020. Bolaget kommer att informera om slutligt utfall av Nyemissionen genom pressmeddelande när book building-förfarandet har avslutats. Styrelsen kan emellertid välja att när som helst avbryta book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]
Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

 

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 september 2020, kl. 17:31 CEST.
_____________________________________________________________________

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].