Hemfosas extra bolagsstämma den 13 september 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stamaktieägarna dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Nyfosa AB. Uppgifter i denna rapport avser därmed Hemfosa exklusive Nyfosa, (Kvarvarande verksamhet), om inte något annat anges. Nyfosa redovisas i denna rapport som Verksamhet som ska delas ut till aktieägarna enligt IFRS 5 och IFRIC 17. Det innebär att i koncernens rapport över resultat och totalresultat redovisas Nyfosas resultat för perioden på separat rad och i balansräkningen redovisas tillgångar respektive skulder hänförliga till Nyfosa på separat rad. Nyfosas egna kapital redovisas också på separat rad. För mer information se not 1 Redovisningsprinciper sid 18 och not 11 Verksamhet som ska delas ut till aktieägarna sid 21.

  • Hyresintäkterna uppgick till 642 mkr (528) i kvartalet och 1 842 mkr (1 558) i perioden. Driftnetto uppgick till 468 mkr (403) i kvartalet och 1 282 mkr (1 106) i perioden.
  • Förvaltningsresultat, inklusive resultatandel i delägda företag, uppgick till 330 mkr (280) för kvartalet, en ökning med 18 procent, motsvarande 1,80 kr per stamaktie (1,60) och till 839 mkr (897 mkr) för perioden, motsvarande 4,70 kr per stamaktie (5,16). Föregående år påverkades periodens förvaltningsresultat av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 290 mkr (775) för kvartalet, motsvarande 7,51 kr per stamaktie före utspädning (4,73) och till 2 881 mkr (2 635) för perioden motsvarande 17,20 kr per stamaktie före utspädning (16,06).
  • Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 126,72 kr (107,56) en ökning med 18 procent.
  • Intjäningsförmågan per 30 september 2018 för kvarvarande verksamhet uppgick till 1 300 mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET 

HEMFOSA

• I augusti tillträddes en fastighetsportfölj i norra och mellersta Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om 1 145 mkr, ett hyresvärde som uppgår till 141 mkr och fastighetsytor på cirka 155 tusen kvadratmeter. Största hyresgäster är Transportstyrelsen, Högskolan Dalarna, Härnösands Kommun, Sollefteå Kommun och Falu Kommun.

• Hemfosas extra bolagsstämma den 13 september 2018 fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut och notera dotterbolaget Nyfosa AB.

• Den 14 september tillträdde Caroline Arehult som VD för Hemfosa Fastigheter AB.

NYFOSA 

• I september tillträddes den fastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige som tecknades avtal om i juli. Förvärvet skedde till ett underliggande fastighetsvärde om 3 600 mkr och en totalyta uppgående till 460 tusen kvadratmeter.

• I augusti frånträddes fastigheten Kungsängen 15:1 i Uppsala, med ett underliggande fastighetsvärde om 1 000 mkr.

KOMMENTAR FRÅN VD – Hemfosa 2.0

Samhällsbyggnad har alltid intresserat mig. Därför är jag väldigt glad över att få ta över ledarskapet för Hemfosa som är specialist på samhällsfastigheter. Som VD för Hemfosa har jag ett viktigt och spännande uppdrag att leda och utveckla vår verksamhet. Vi har nu dragit igång arbetet med att sätta planen för Hemfosa i sin nya form efter den kommande delningen av bolaget. Samtidigt är det ”business as usual” med högt tempo i förvaltning och transaktioner.

EN STARK FÖRETAGSKULTUR
Hemfosa har gjort en fantastisk resa under ledning av Jens Engwall. Jag är imponerad av den starka företagskultur jag möter i Hemfosa – en organisation av drivna medarbetare med stort personligt ansvar, entreprenörskap och engagemang. Att verka i förändring är något man är van vid och det stämmer väl in med den omställning som nu står för dörren. Företagskulturen passar mig som är fostrad i laganda och ett decentraliserat beslutsfattande. Det är också mycket motiverande att ha ett stort fastighetsbestånd att hantera, med långsiktiga relationer till våra hyresgäster vilket ger oss förtroende och trygghet att utvecklas.

VÄGEN FRAMÅT
Jag kommer in i en fas när vi ska forma det nya Hemfosa. Riktningen är uttagen – vi ska befästa Hemfosas ställning och fortsätta växa både fastighetsbestånd och resultat. Nu stakar vi ut den bästa vägen framåt, vilka satsningar som är viktigast och hur vi bäst möter våra hyresgästers behov. Klart är att vi kommer sätta en offensiv strategi där nybyggnation av samhällsfastigheter blir en viktig parameter när vi ska växa. Hur vi ska arbeta med hållbarhet på bästa sätt är också något vi behöver integrera i vårt strategiarbete. Som stor aktör är det en självklarhet att vi ska ta ett ansvar kring dessa frågor.

FORTSATT HÖG AKTIVITET
Förvärv kommer att fortsätta vara en central del i Hemfosas tillväxtstrategi, och aktiviteten är fortsatt hög. Parallellt med arbetet med delningen av koncernen har vi under tredje kvartalet tillträtt fastigheter för cirka 1,2 mdkr, däribland den fastighetsportfölj i norra och mellersta Sverige för drygt 1,1 mdkr som vi avtalade om i juni i år. Vi adderar med denna affär fastigheter med bra avkastning som passar väl in i vår växande svenska samhällsfastighetsportfölj.

FOKUS PÅ FRAMTIDEN
Nu ser vi fram emot att den beslutade delningen av koncernen genomförs under årets sista kvartal med utdelning av Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare. Båda bolagen kan sedan fullt ut fokusera på framtiden och de spännande möjligheter vi har framför oss. För mig känns det väldigt inspirerande att få leda Hemfosas fortsatta arbete att som betydande fastighetsaktör bidra till utvecklingen av ett hållbart samhällsbygge.

Caroline Arehult, VD

Caroline Arehult, VD
+46 70 553 80 26, [email protected]

Karin Osslind
+46 70 794 93 37, [email protected]