Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Den 3 maj 2021 offentliggjorde SBB utfallet av den förlängda acceptfristen i det offentliga budpliktserbjudandet till aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) (”Erbjudandet”). Som vederlag till de aktieägare i Offentliga Hus som valt aktievederlaget under den förlängda acceptfristen i Erbjudandet har en nyemission av stamaktier av serie D registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under maj 2021 som totalt ökat antalet stamaktier av serie D med 116 306 och antalet röster med 11 630,60.

Per den 31 maj 2021 finns det 1 523 348 263 aktier och 341 314 568,20 röster i SBB fördelat enligt följande:

Stamaktie A: 209 977 491 aktier och 209 977 491 röster

Stamaktie B: 1 119 504 867 aktier och 111 950 486,70 röster

Stamaktie D: 193 865 905 aktier och 19 386 590,50 röster

För ytterligare information:
Marika Dimming, Investor Relations, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 17:30 CET.