Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902, (”SSM” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 november 2019 klockan 15:00 i Bolagets lokaler, Torsgatan 13 Stockholm, i Stockholms kommun. Inregistrering sker från och med klockan 14:30. 

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 oktober 2019, dels senast den 29 oktober 2019 anmäla sig för deltagande till Bolaget antingen per telefon till 0771-24 64 00, per post till Computershare AB, Att. SSM Holding AB:s extra bolagsstämma 5 november 2019, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via www.ssmlivinggroup.com.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast den 29 oktober 2019. Vid anmälan anges aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ssmlivinggroup.com.

Aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska, genom förvaltarens försorg, vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 29 oktober 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Val av ny styrelseledamot
 9. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot
 10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att SSM:s styrelseordförande Anders Janson utses till ordförande vid stämman.

Förslag till antal styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot samt arvode till ny styrelseledamot (punkterna 7, 8 och 9)

Valberedningen föreslår följande:

 •  Antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan några suppleanter.
 •  Peter Wågström väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 •  Valberedningen föreslår vidare att föreslagen ny styrelseledamot ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den arvodesnivå för styrelseledamöter som beslutades av årsstämman 2019, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2020.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Valberedningens yttrande, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på Bolagets webbplats, www.ssmlivinggroup.se. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Ovanstående handlingar kommer även att framläggas på den extra bolagsstämman.


ÖVRIGT
Vid tiden för denna kallelse finns 39 252 542 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar på dagen för denna kallelse inga egna aktier.


UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf

Stockholm i oktober 2019
SSM Holding AB (publ)

Styrelsen