Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 750 MSEK med en löptid om 3 år på den nordiska obligationsmarknaden. Obligationslånet kommer att emitteras per 29 januari 2018.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 390 räntepunkter och har ett slutligt förfall den 29 januari 2021. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 MSEK. SBB kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv och refinansiering av det obligationslån som förfaller i juni 2018.

”I och med denna kraftigt övertecknade emission så breddar vi vår nordiska investerarbas med nya investerare från både Norge och Finland, samtidigt som det är glädjande att vi även har fått förnyat förtroende från många av våra befintliga institutionella investerare. Emissionen medför också kraftigt sänkta finansieringskostnader då detta obligationslån har en väsentligt lägre ränta (mer än 235 räntepunkter) jämfört med den icke-säkerställda obligationen om 600 MSEK med förfall i juni 2018 samt den norska obligationen om 185 MNOK med förfall i oktober 2018. På årsbasis motsvarar detta en besparing om cirka 22 MSEK med full effekt från oktober 2018. Skulle vi i jämförelsen också beakta den icke-säkerställda obligationen om 1500 MSEK med förfall i april 2020 då skulle den totala besparingen med full effekt från april 2020 landa på 52 MSEK.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

DNB och Nordea har agerat finansiella rådgivare i emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 kl. 08.00 CET.