Den 6 november 2020 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) ett förvärv av 100 procent av aktierna i Sveafastigheter Bostad för en köpeskilling om 2 770 mkr. SBB har idag genomfört förvärvet av Sveafastigheter Bostad och som ett led i detta har styrelsen för SBB, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020, fattat beslut om en nyemission av högst 44 533 762 stamaktier av serie B (”B-aktier”).

Förvärvet av Sveafastigheter Bostad finansieras till hälften genom emission av 44 533 762 B-aktier i SBB till en teckningskurs om 31,10 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om 1 384 999 998,20 kronor, och resterande del finansieras genom att SBB realiserar vissa finansiella tillgångar. Teckningskursen har fastställts på förhand och motsvarar aktiens marknadsvärde med en premie om cirka 11,2 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs om 28,16 kronor på Nasdaq Stockholm den 5 november 2020. Sveafastigheter Bostad Group AB har tecknat samtliga B-aktier i den riktade nyemissionen. De nyemitterade B-aktierna kommer vara föremål för överlåtelsebegräsningar, så kallad lock-up, under en period om 6 månader.

Den riktade nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier i SBB med 44 533 762 och en ökning av aktiekapitalet med 4 453 376,20 kronor. Detta innebär en ökning av antalet aktier från 1 457 001 029 till 1 501 534 791 och en ökning av aktiekapitalet från 145 700 102,90 kronor till 150 153 479,10 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,0 procent av antalet aktier och cirka 1,3 procent av antalet röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2020 kl. 14:00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.