Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) (”Erbjudandet”). Den 23 december 2019 meddelade SBB att de efter den initiala acceptfristen kontrollerade 87,8 procent av aktierna i Hemfosa samt att de förlängde acceptfristen i Erbjudandet. SBB meddelar idag att SBB nu kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa.

Efter utgången av den initiala acceptfristen den 20 december 2019 kontrollerade SBB totalt 149 440 375 stamaktier och 9 087 963 preferensaktier i Hemfosa (motsvarande cirka 87,8 procent av de utestående aktierna och cirka 88,1 procent av rösterna i Hemfosa). Sedan dess har SBB på marknaden förvärvat
2 579 851 stamaktier i Hemfosa (till pris som inte överstiger priset i Erbjudandet), motsvarande cirka 1,4 procent av utestående aktier i Hemfosa, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av rösterna. Per idag har även 3 234 108 stamaktier och 251 235 preferensaktier lämnats in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen genom ovillkorade accepter (motsvarande cirka 1,9 procent av de utestående aktierna och cirka 1,9 procent av rösterna i Hemfosa). Per idag kontrollerar SBB därmed totalt 155 254 334 stamaktier och 9 339 198 preferensaktier i Hemfosa, motsvarande cirka 91,2 procent av utestående aktier i Hemfosa, vilket motsvarar cirka 91,6 procent av rösterna. SBB kan komma att förvärva ytterligare aktier i Hemfosa på marknaden.

”Det känns mycket bra att nu kunna slutföra förvärvet och fortsätta vår resa som Nordens största fastighetsbolag inom social infrastruktur.” säger Ilija Batljan, verkställande direktör och grundare av SBB.

I enlighet med vad som tidigare meddelats pågår den förlängda acceptfristen till och med den 15 januari 2020. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen senast den 10 januari 2020 beräknas kunna påbörjas omkring den 16 januari 2020. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, men vilkas accepter erhålls efter den 10 januari 2020, beräknas kunna påbörjas omkring den 23 januari 2020. Så som tidigare meddelats kommer val gjorda enligt Mix & Match-möjligheten av praktiska skäl inte att kunna tillgodoses såvitt avser accepter som inkommer efter den initiala acceptfristens utgång. Aktieägare i Hemfosa som väljer att acceptera Erbjudandet under förlängningen kommer således i praktiken att erhålla grundvederlagsalternativet i Erbjudandet. Vidare bör noteras att med anledning av den utbetalning av utdelning på stamaktien och preferensaktien i Hemfosa med avstämningsdag
10 januari 2020 kommer kontantvederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

SBB avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet eller förvärvats i marknaden. SBB avser att verka för att Hemfosas aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2020 kl. 21:30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.