Den 31 augusti 2020 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) att Bolagets styrelse, på basis av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 27 april 2020, beslutat om nyemission av högst 44 197 779 stamaktier av serie D i Bolaget. Aktierna utgör en del av vederlaget i förvärvet av en portfölj med förskolor från norska Laeringsverkstedet, som offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 juli 2020. Prospektet, som upprättats med anledning av upptagandet till handel av de nyemitterade aktierna, godkändes av Finansinspektionen idag den 1 september 2020 och finns nu tillgängligt på SBB:s hemsida, sbbnorden.se (corporate.sbbnorden.se/sv/section/investerare/andra-prospekt).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2020 kl. 15:00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300).