På begäran av SSM Holding AB (publ) (”SSM”) kallade agenten till möte med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande för att besluta om villkorsändring gällande bolagets utestående obligationslån. Förfarandet har nu löpt ut och SSM har erhållit obligationsinnehavarnas godkännande av villkorsändringarna.

Hänvisning görs till pressmeddelande daterat den 4 februari 2020 angående kallelse till SSM:s skriftliga förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att besluta om ändring av villkoren (”Obligationsvillkoren”) för SSM:s utestående obligationer om maximalt 700,0 MSEK (varav 400,0 MSEK är utestående och där SSM är innehavare av obligationer om 31,0 MSEK) med förfallodag i maj 2020 (ISIN SE0008040893) (”Obligationerna”).

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 21 februari 2020. Antalet obligationsinnehavare som deltog i det Skriftliga Förfarandet var tillräckligt för att uppfylla kvorumkravet och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna förslaget (såsom definierat ”Request” i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet). Förslaget i det Skriftliga Förfarandet har således accepterats.

Följaktligen har Obligationsvillkoren ändrats innebärande bland annat att obligationslånet förlängs till 2022 med oförändrad ränta, amortering om 100,0 MSEK kommer genomföras senast i maj 2020, halvårsvisa amorteringar av ett belopp om minst 75,0 MSEK till en överenskommen kurs kommer ske med start i november 2020, att utdelning eller andra värdeöverföringar till bolagets aktieägare fram tills dess att obligationslånet är återbetalat inte kommer vara tillåtet, att SSM ska ställa viss säkerhet till Obligationsinnehavarna, att tillse att hålla likvida medel tillgängliga inför varje amortering samt slutbetalning av Obligationerna, att inte annullera några Obligationer vilka hålls av SSM samt att villkoren avseende påbörjan av nya projekt justeras. Villkorsändringarna är villkorade av bland annat ett tillskott av eget kapital om 100,0 MSEK.

För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på [email protected] eller +46 8 783 79 00.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)
SSM utvecklar och erbjuder ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i december 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com