På begäran av SSM Holding AB (publ) (”SSM”) kallade agenten till ett möte med obligations-innehavarna genom skriftligt förfarande för att besluta om ändring av projektundantaget i obligationsvillkoren. Förfarandet har nu löpt ut och SSM har erhållit obligationsinnehavarnas godkännande av ändringarna i obligationsvillkoren

Hänvisning görs till pressmeddelande daterat den 31 maj 2018 angående kallelse till SSMs skriftliga förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att besluta om ändring av villkoren för SSMs utestående obligationer (”Obligationsvillkoren”) om maximalt 700 miljoner kronor (varav 400 miljoner är utestående) med ISIN SE0008040893 (”Obligationerna”).

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 20 juni 2018. Förslaget (såsom definierat ”Request” i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet) accepterades av 94,95 procent av de avgivna rösterna i det Skriftliga Förfarandet och tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det Skriftliga Förfarandet för att uppnå kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet. Förslaget i det Skriftliga Förfarandet har således accepterats.

Följaktligen har Obligationsvillkorens projektundantag justeras så att SSM numera har möjlighet att starta produktion av projekt under förutsättning att säljgraden för SSMs samtliga bostadsrätter under produktion uppgår till minst 60 procent. Om SSM inte uppnår denna nivå har SSM fortsatt möjlighet att starta produktionen av projekt under förutsättning att bindande förhandsavtal har ingåtts avseende minst
50 procent av samtliga bostadsrätter i det relevanta projektet.

Alla obligationsinnehavare som har röstat för Förslaget i det Skriftliga Förfarandet kommer att erhålla
en samtyckespremie motsvarande 0,25 procent av det nominella belopp per Obligation som obligations-innehavaren har röstat för Förslaget med. Samtyckespremien kommer att betalas till de bankkonton som obligationsinnehavarna har uppgivit i ”Voting Form” senast den 12 juli 2018.

För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på [email protected] eller +46 8 783 79 00.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected] 

www.ssmlivinggroup.com

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2018 finns cirka 6 800 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.