Styrelsen i Amasten Holding AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 15.00 på Mornington Hotell, Nybrogatan 53, i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.30.

Rätt att delta 
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 13 maj 2016, dels senast samma dag (fredagen den 13 maj 2016) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Amasten Holding AB (publ), ”Årsstämma”, Box 5216, 102 45 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.                         

Förslag till dagordning

  1.        Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2.        Upprättande och godkännande av röstlängd
  3.        Val av en eller två justeringsmän
  4.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5.        Godkännande av dagordning
  6.        Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  7.        Beslut om

              a.       fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
              b.       dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
              c.       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

    8.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
    9.     Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  10.     Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
  11.     Beslut om emissionsbemyndigande
  12.     Avslutande av stämman

Information om föreslagna styrelseledamöter

Som framgår av kallelsen föreslås nyval av Ulf Nilsson. Ulf Nilsson är född 1958 och är utbildad jurist. Han har inga uppdrag i bolaget. Bland övriga uppdrag kan nämnas att Ulf Nilsson är VD för det börsnoterade D. Carnegie & Co. Ulf Nilsson är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Ulf Nilsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Såvitt avser styrelseledamöter som föreslås omväljas hänvisas till den information som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Övrigt

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer även publiceras på bolagets hemsida www.amasten.se under sektionen Investor Relations/Bolagstämma samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2016. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter den 21 april 2016.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 12.30 tisdagen den 19 april 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD

Tel: +46 (0)70-287 64 02

[email protected]

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. 

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se