Amasten Fastighets AB (”Amasten” eller ”Bolaget”) har informerats om att Stig Svedberg, ägare till Tvättbjörnen Holding AB, har förvärvat ytterligare stamaktier i Amasten. Transaktionen har skett utanför börsen och innefattar 5 000 000 stamaktier från Warivi Holding AB. Förvärvet har skett till en aktiekurs om 4,50 kronor per stamaktie. Den totala köpeskillingen för aktieposten uppgår till 22 500 000 kronor och motsvarar 2,9 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i Bolaget.

Tillsammans med de 15 500 000 stamaktierna som erhölls från försäljningen av Tvättbjörnen uppgår Stig Svedbergs totala ägarandel, privat och via bolag, till cirka 100 miljoner kronor. Motsvarande 12 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i Bolaget.

”Vi ser en styrka och goda framtidsutsikter i Amasten, där vi kommer att utöka vårt ägande ytterligare ”, säger Stig Svedberg, VD Tvättbjörnen 


Vid frågor, vänligen kontakta:

Stig Svedberg, VD Tvättbjörnen, Tel: +46 (0)70-686 43 00, [email protected]

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018 kl. 07.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se