Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag avtalat om att förvärva projektfastighet i Nykvarn. Transaktionen sker i bolagsform och är villkorad av finansiering samt bygglov och baseras på ett underliggande fastighetsvärde vid färdigställande om 430 miljoner kronor. Avdrag för latent skatt uppgår till cirka 2 miljoner kronor. Säljare är Slättö genom sin fjärde fond, Slättö IV. Amasten tillträder fastigheten efter erhållet bygglov och genomförd fastighetsreglering.

Projektet förväntas färdigställas under 2021 och kommer då omfatta 165 Riki-lägenheter med markplan bestående av framtidens närcentrum med livsmedelsbutik och restauranger. Vid färdigställande bedöms de uthyrningsbara ytorna uppgå till 11 286 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 23 miljoner kronor per år och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,5 procent.

”Nu bygger vi lägenheter för unga människor i stor-Stockholm”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten fastighets AB.

”Vi ser fram emot att tillsammans med Amasten nu växla upp både takt och ambition inom projektutvecklingen i Nykvarns centrum”, Erik Dansbo CIO Slättö.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till 34,7 miljoner kronor. Amasten erlägger (i) 25,0 miljoner kronor kontant vid tillträde och resterande delar vid färdigställande. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Erik Dansbo, CIO Slättö, Tel: +46 (0)70-775 60 69, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 20.50 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]