Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (”SSM”) (”Erbjudandet”). SSM:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Amasten offentliggjorde den 6 november 2020 en erbjudandehandling avseende Erbjudandet, samt offentliggjorde ett tillägg till erbjudandehandlingen den 17 november 2020 (tillsammans, ”Erbjudandehandlingen”).

Amasten har nu erhållit godkännande från Konkurrensverket för förvärvet av SSM. Till följd av detta är fullföljande av Erbjudandet inte längre villkorat av erhållande av erforderliga tillstånd, men är alltjämt föremål för andra villkor, vilka anges i Erbjudandehandlingen.

Acceptfristen för Erbjudandet löper alltjämt från och med den 9 november 2020 till och med den 7 december 2020 klockan 15:00. Under förutsättning att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 8 december 2020, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 15 december 2020.

Amasten förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, Förvaltningschef och tf VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]
Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]
Sebastian Schönström, Finanschef, +46 (0)72-250 27 72, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2020, kl. 11.00 CET.

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].