Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 1 april 2019 att Bolaget avtalat om att förvärva resterande 66 procent av det tidigare kommunicerade projektet Sjöstjärnan 2 i Sollentuna. Säljare i transaktionen var Östanå RE AB och Adelphos International Group AB gemensamt (”Säljarna”).

Amasten offentliggjorde vidare att Bolaget skulle tillträda fastigheten efter erhållet bygglov och att köpeskillingen, i form av nyemitterade stamaktier i Amasten, skulle erläggas vid fastighetens färdigställande.

Amasten har tecknat tilläggsavtal med Säljarna innebärande att köpeskillingen, istället för att betalas vid fastighetens färdigställande, ska betalas omgående. Med anledning därav har styrelsen i Amasten, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av stamaktier till Säljarna.

Enligt beslutet sker emissionen till en tidigare kommunicerad överenskommen teckningskurs om 5,25 kronor per stamaktie. I emissionen har Säljarna vardera tecknat sig för och tilldelats 3 066 666 stamaktier i Amasten. Totalt har Säljarna erlagt 32 200 000 kronor i teckningslikvid genom kvittning av Säljarnas fordringar mot Bolaget.

Det totala antalet aktier i Amasten uppgår efter emissionen till 436 784 003 stycken, varav 435 984 003 utgör stamaktier motsvarande 435 984 003 röster och 800 000 utgör preferensaktier motsvarande 80 000 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 436 064 003 stycken. För övriga ägare innebär den riktade emissionen till Säljarna en utspädningseffekt om ca 1,4 procent.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 16.30 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]