Amasten genomför riktad nyemission av cirka 68 miljoner stamaktier och tillförs 500 miljoner kronor

Styrelsen i Amasten Fastighets AB (”Amasten” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet som beslutades om vid årsstämman den 18 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av cirka 68 miljoner stamaktier till ett pris om 7,30 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar stängningskursen den 7 september 2020. I relation till det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie om 6,90 kronor per 30 juni 2020 motsvarar priset en premie om 5,8 procent. Genom Nyemissionen tillförs Amasten 500 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen, som riktades till utvalda svenska och internationella investerare, attraherade ett stort intresse och blev kraftigt övertecknad. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Eiendomsspar AS, ICA-handlarnas Förbund, Investment AB Spiltan, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Weland Holding AB. Likviden från Nyemissionen avses användas för att finansiera fortsatt tillväxt genom förvärv av förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att utöka den institutionella ägarbasen.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Amasten ökar med 68 493 151, från 546 922 608 till 615 415 759, varav 800 000 är fortsatt preferensaktier. Aktiekapitalet ökar med 68 493 151 kronor, från 546 922 608 till 615 415 759 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 11 procent baserat på det totala antalet aktier i Amasten efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier och Swedbank som finansiella rådgivare och joint bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]
Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2020, kl. 22:10 CEST.
_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].