Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2015 och reviderar upp resultatprognos för 2015

Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2015, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Nyckeltal och väsentliga händelser under och efter första kvartalet

 • Förvärvsavtal tecknades i juni avseende två fastighetsbestånd till ett värde om 357 mkr
 • Avsiktsförklaring tecknades för ett ytterligare fastighetsbestånd till ett värde om 291 mkr
 • Bolagets resultatprognos har justerats upp till följd av värdeökningar och genomförda förvärv
 • En bostadsfastighet i Borlänge avyttrades för 35,9 mkr

Kvartalet april – juni 2015

 • Hyresintäkterna ökade till 37,4 mkr (8,9).
 • Driftsöverskottet ökade till 19,8 mkr (3,6).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 7,6 mkr (–1,5).
 • Periodens resultat uppgick till 20,6 mkr (22,6).

Delårsperioden januari – juni 2015

 • Hyresintäkterna ökade till 75,0 mkr (17,4).
 • Driftsöverskottet ökade till 33,6 mkr (6,7).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 11,2 mkr (–2,6).
 • Periodens resultat ökade till 29,5 mkr (21,6).
Perioden i korthet, mkr Apr -Juni 2015 Apr -Juni 2014 Nyckeltal i urval 30 Juni 2015
Hyresintäkter, mkr 37,4 8,9 Substansvärde/stamaktie, kr 3,78 kr
Driftsöverskott, mkr 19,8 3,6 Eget kapital/stamaktie, kr 3,57 kr
Finansnetto, mkr -4,8 -3,0 Fastighetsvärde 1 285 mkr
Förvaltningsresultat, mkr 7,6 -1,5 Belåningsgrad 54 %
Värdeförändringar fastigheter, mkr 15,4 31,0 Belåningsgrad fastigheter 56 %
Periodens resultat, mkr 20,6 22,6 Soliditet 41 %
Resultat per stamaktie, kr 0,17 0,23 Uthyrning inkl garantier 96 %

Kommentarer avseende reviderad resultatprognos för 2015

Jämfört med föregående prognos från 3 juli 2015, har omsättningen reviderats upp med fem procent till 167,3 mkr med anledning av att förvärvsvillkoren nu uppfyllts avseende det meddelade förvärvet av ett bestånd i Timrå och Falun. Tillträde sker under tredje kvartalet. Fastighetskostnaderna i det befintliga beståndet har justerats upp något relativt föregående prognos till följd av något högre underhållskostnader avseende renovering av lägenheter och förbättring av utemiljöer. Driftskostnaderna har dock kunnat justeras ner något. Därtill har kostnaderna för central administration ökat för helåret då bolaget befinner sig i tillväxtfas vilket lett till ökade personalkostnader samt en del ökade kostnader avseende IT och juridiska tjänster.

Orealiserade värdeförändringar har ökat mer än vad som tidigare prognosticeras vilket ökar resultatet. Slutligen bedöms kostnaden för aktuell skatt bli lägre än tidigare uppskattats. Sammantaget medför ändringarna att prognosen avseende totalresultatet för 2015 ökar med åtta procent jämfört med föregående prognos, till 58,3 mkr.

Amasten kommer under hösten 2015 att i tillägg till resultatprognosen även börja publicera en bedömning av aktuell intjäningsförmåga.

Denna information lämnades till publicering kl. 08:30 den 21 augusti 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se