Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2016, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Kvartalet april – juni 2016

 • Hyresintäkterna ökade till 59,6 mkr (37,4).

 • Driftsöverskottet ökade till 32,7 mkr (19,8).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 12,5 mkr (7,6).

 • Periodens resultat ökade till 17,4 mkr (20,6).

 • Förvaltningsresultatet per stamaktie efter utspädning ökade med 55 procent jämfört med andra kvartalet 2015.

 • Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 4,20 kr (3,78 kr), en ökning med 11 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och med 3 procent jämfört med första kvartalet.

 • Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 6,0 procent under andra kvartalet och överskottsgraden uppgick till 55 procent.

 • Delårsrapporten innehåller en uppdaterad aktuell prognos för bolagets intjäningsförmåga per den 19 augusti 2016.

  Perioden januari – juni 2016

 • Hyresintäkterna ökade till 115,8 mkr (75,0).

 • Driftsöverskottet ökade till 58,3 mkr (33,6).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 20,6 mkr (11,2).

 • Periodens resultat ökade till 35,4 mkr (29,5).

  Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Amasten förvärvade under kvartalet ett bostadsbestånd i centrala Härnösand till ett värde om 95 mkr och en direktavkastning på drygt 6 procent.

 • Vidare förvärvades två fastigheter med långt hyresavtal till 2029 i Åstorp. Fastighetsvärdet uppgick till 50,5 mkr med en direktavkastning om 7,3 procent.

 • Under andra kvartalet såldes fastigheter i Eslöv och Perstorp och tidigare meddelade försäljningar i Landskrona och Skärblacka frånträddes. Sammantaget innebär det att Amasten nu lämnat dessa orter som del i renodlingen av beståndet.

 • Amasten emitterade ett treårigt icke säkerställt obligationslån om 150 mkr, med en rörlig ränta om Stibor 3m +6,00 procent och ett totalt rambelopp om 500 mkr. Obligationen togs efter kvartalets utgång upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Amasten har som ett led i förberedelserna för att få Bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista upptagits till handel på Nasdaq First North Premier.

 • Avtal har tecknats avseende ett fastighetsbestånd i Ronneby med ett underliggande fastighetsvärde om 186 mkr.

Perioden i korthet, mkr Apr-jun   Apr-jun
2016        2015           Nyckeltal i urval
30 juni 2016
Hyresintäkter 59,6        37,4            Substansvärde/stamaktie, kr   4,20 kr
Driftsöverskott 32,7        19,8            Eget kapital/stamaktie, kr   3,85 kr
Finansnetto -9,3         -4,8             Fastighetsvärde   2 238 mkr
Förvaltningsresultat 12,5          7,6            Belåningsgrad   62 %
Värdeförändringar fastigheter 8,4          16,8            Belåningsgrad fastigheter     66 %
Periodens resultat 17,4        20,6            Soliditet    33 %
Resultat per stamaktie, kr 0,09        0,17            Uthyrning inkl garantier   95 %


Kommentarer avseende andra kvartalet 2016

Amasten växer och förvaltningsresultatet fortsätter att förbättras. Fastighetsportföljen är nu fem procent större jämfört med utgången av första kvartalet och hela 75 procent större jämfört med halvårsskiftet 2015. Förvaltningsresultatet per stamaktie har ökat kraftigt under samma period och visar att tillväxten skett under stigande lönsamhet. Under andra kvartalet emitterade vi en obligation, vilket är ett styrkebesked för Amasten som bolag och ger oss ytterligare förvärvskapacitet.”

I förvaltningen har vi ökat renoveringstakten och totalt har 43 bostäder renoverats under kvartalet. Renoveringarna har medfört att uthyrningsgraden ökat något och vi räknar med att höja den ytterligare under året genom att renovera och hyra ut återstående tomställda lägenheter och en del kommersiella vakanser. Förbättringar i både intäkter och kostnader avspeglas i förbättrad direktavkastning och överskottsgrad.

Utdrag ur VD David Dahlgrens kommentar till det andra kvartalet.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00 den 19 augusti 2016. __________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se