Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-mars 2016, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Kvartalet januari – mars 2016

  • Hyresintäkterna ökade till 56,2 mkr (37,6).
  • Driftsöverskottet ökade till 25,6 mkr (13,8).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 8,1 mkr (3,6).
  • Periodens resultat ökade till 18,0 mkr (8,9).

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Amasten har tillträtt tidigare meddelat förvärv av ett bostadsbestånd i centrala Härnösand. Transaktionen baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 140 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Två fastigheter i Skärblacka till ett värde om 11,5 mkr, tre fastigheter i Landskrona till ett värde om 9,4 mkr och en fastighet i Perstorp till ett värde om 20,0 mkr har frånträtts.
  • Amasten har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare för att undersöka möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska marknaden.
Perioden i korthet, mkr Jan-mar 2016 Jan-mar 2015 Nyckeltal i urval 31 mars 2016
Hyresintäkter 56,2 37,6 Substansvärde/stamaktie, kr 4,07 kr
Driftsöverskott 25,6 13,8 Eget kapital/stamaktie, kr 3,76 kr
Finansnetto -8,0 -4,8 Fastighetsvärde 2 134 mkr
Förvaltningsresultat 8,1 3,6 Belåningsgrad 60 %
Värdeförändringar fastigheter 15,6 7,5 Belåningsgrad fastigheter 61 %
Periodens resultat 18,0 8,9 Soliditet 35 %
Resultat per stamaktie, kr 0,09 0,05 Uthyrning inkl garantier 95 %

Kommentarer avseende första kvartalet 2016

”Amasten fortsätter att förbättra den underliggande lönsamheten. Kostnaderna per kvadratmeter var lägre under första kvartalet än under motsvarande period de två föregående åren. Det är en effekt av det medvetna och systematiska arbete vi genomfört under 2015 med att trimma in förvärvade fastigheter och den tillhörande organisation vi nu har byggt upp. Renodlingen av portföljen har fortsatt med selektiva avyttringar och nya bestånd.”

Utdrag ur VD David Dahlgrens kommentar till det första kvartalet.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 08:00 den 12 maj 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

_________________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se