Amasten Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-september 2016, rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets hemsida www.amasten.se.

Perioden januari – september 2016

• Hyresintäkterna ökade till 176,8 mkr (116,2).

• Driftsöverskottet ökade till 93,5 mkr (55,7).

• Förvaltningsresultatet ökade till 32,5 mkr (19,9).

• Periodens resultat ökade till 86,0 mkr (43,0).

Kvartalet juli – september 2016

• Hyresintäkterna ökade till 61,0 mkr (41,3).

• Driftsöverskottet ökade till 35,2 mkr (22,1).

• Förvaltningsresultatet ökade till 11,9 mkr (8,7).

• Periodens resultat ökade till 50,6 mkr (13,5).

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 4,50 kr (3,80 kr), en ökning med 18 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol.

• Direktavkastningen på fastighetsnivå uppgick till 6,0 procent

under tredje kvartalet och överskottsgraden var 58 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

• Amasten ingick avtal om förvärv av ett bostadsbestånd i Ronneby om 186 mkr.

• Amasten upptogs till handel på Nasdaq First North Premier.

• Amasten emitterade ytterligare obligationslån om 175 mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Amasten ingick avtal och tillträdde förvärv av en fastighet i Härnösand om 12,2 mkr med handel och viss del bostäder.

Perioden i korthet, mkr Jul- sep 2016 Jul-sep 2015 Nyckeltal i urval 30 september 2016
Hyresintäkter 61,0 41,3 Substansvärde/stamaktie, kr  4,50 kr
Driftsöverskott 35,2 22,1 Eget kapital/stamaktie, kr 4,16 kr
Finansnetto -11,2 -5,0 Fastighetsvärde 2461 mkr
Förvaltningsresultat 11,9 8,7 Belåningsgrad 65 %
Värdeförändringar fastigheter 45,2 7,9 Belåningsgrad fastigheter 72 %
Periodens resultat 50,6 13,5 Soliditet 30 %
Resultat per stamaktie, kr 0,31 0,09 Uthyrning inkl garantier 93 %

Kommentarer avseende tredje kvartalet 2016

”Samtliga nyckeltal inom förvaltningen fortsatte att förbättras under tredje kvartalet. Det är en effekt av det systematiska arbete och yrkesstolthet som präglar Amasten och våra medarbetare. En stigande uthyrningsgrad och uppförhandlade bostadshyror har ökat hyresintäkterna under kvartalet. Kostnadskontroll, energibesparande investeringar och ett konsekvent renoveringsarbete har sänkt kostnaderna ytterligare i relation till motsvarande kvartal ifjol.”

Utdrag ur VD David Dahlgrens kommentar till det tredje kvartalet.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00 den 11 november 2016.
__________________________________________________________________________________ 

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se