Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har idag tecknat avtal om förvärv samt tillträtt en fastighet i Härnösand. Fastigheten Härnösand Telegrafen 26 inrymmer till störst del handel och är en av fastigheterna som utgör centrumhandeln i Härnösand. Säljare är NRF Sweden Holding AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 12,25 miljoner kronor. Nuvarande uthyrningsgrad uppgår till 85 procent och direktavkastningen bedöms uppgå till 11 procent.

”Fastigheten är en av tre fastigheter som tillsammans utgör centrumgallerian Prisma i Härnösand. Sedan tidigare äger Amasten redan de övriga två fastigheterna och förvärvet möjliggör att Amasten kan ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av centrumhandeln. Att i detta skede kunna utveckla handeln och effektivisera driften kommer inte bara vara till nytta för Amasten utan även övriga centrum. Vi hoppas kunna göra centrum mer attraktivt för Härnösandsborna och de som besöker orten. Vi kommer även ha möjlighet att erbjuda ett antal ytterligare bostäder i centrum genom omvandling av vissa ytor. Som hyresgäster i fastigheten återfinns bland annat Åhléns, Vero Moda och Eurosko. Vi har även dialog med ett flertal intressanta hyresgäster  som ett steg i utvecklingen att stärka handeln i Härnösands stadskärna. En väl fungerande centrumhandel är också en viktig del i vårt arbete att erbjuda ett attraktivt boende i våra 430 lägenheter i centrala Härnösand”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Betalning har erlagts genom kontant betalning. Fastigheten och de huvudsakliga villkoren beskrivs mer utförligt nedan.

Förvärvade fastigheter

Fastigheterna Telegrafen 26 omfattar 5 283 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 5,2 miljoner kronor per år och har en aktuell hyra på 4,5 mkr per år. Arean utgör av 83 % handel, 8 % kontor, 6 % lager och 2 % bostäder. Genomsnittlig återstående löptid på de kommersiella lokalerna är cirka 1 år. Nuvarande uthyrningsgrad uppgår till 85 procent och direktavkastningen bedöms uppgå till 11 procent.

Närmare om förvärvsavtalet

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till totalt cirka 5,7 miljoner kronor och i samband med förvärvet löses även en koncernintern skuld på 7,1 miljoner kronor, vilka båda ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet och Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2016 som publiceras den 11 november.

Denna information lämnades till publicering kl. 15.00 den 21 oktober 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 15.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden  AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.