Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har som ett led i förberedelserna för att få Bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista ansökt om att Bolagets aktier skall noteras på Nasdaq First North Premier.

Nasdaq har nu godkänt Bolagets ansökan och första dagen för handel i Amastens aktier på Nasdaq First North Premier kommer att vara i morgon fredagen den 8 juli 2016. Bolagets aktier kommer fortsätta handlas med samma kortnamn och ISIN kod.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46(0)733-49 6617, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 14.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden  AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.