Den 17 januari 2020 meddelade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avsiktsförklaringar avseende försäljningar av ett flertal fastigheter och fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde om cirka 11 mdkr. Cirka 8 mdkr av dessa avsåg försäljningar till Nyfosa. Nyfosa har beslutat att tills vidare avvakta med genomförandet av transaktionen med anledning av att marknadsförutsättningarna har förändrats.

”SBBs plan om att sälja fastigheter för 11 mdkr står fast. Vi har redan sålt för 1,5 mdkr i år och räknar med att annonsera ytterligare försäljningar inom kort,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 18:00 CET.