Kallelsen till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (”SBB”) årsstämma den 5 maj 2021 tillkännagavs i ett pressmeddelande den 29 mars 2021.

Valberedningen för SBB har bl.a. föreslagit omval av den personvalde revisorn Ingemar Rindstig med Gabriel Novella som suppleant. Efter att förslaget offentliggjorts har Ingemar Rindstig meddelat att han inte längre står till förfogande som underskrivande revisor. I följd härav har valberedningen ändrat sitt tidigare förslag så att omval av Ingemar Rindstig med Gabriel Novella som suppleant inte längre föreslås. I övrigt kvarstår valberedningens förslag oförändrat innebärande bl.a. omval av Ernst & Young AB som revisor med Mikael Ikonen såsom huvudansvarig revisor. Det kan noteras att Ingemar Rindstig kommer att kvarstå i Ernst & Youngs revisionsteam.

SBB:s årsstämma kommer att hållas den 5 maj 2021 utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägarna utövar sina rösträttigheter via post. Valberedningens uppdaterade förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sbbnorden.se och på bolagets huvudkontor, Strandvägen 1 i Stockholm. Någon ändring i poströstningsformuläret kommer inte att göras. Redan avlagda poströster gäller fortsatt. Vid sammanräkningen av avgivna poströster kommer det att bortses från röster som lämnats på de tillbakadragna förslagen. Det är också möjligt att lämna in en ny poströst och i så fall gäller denna senare poströst istället för tidigare avgiven poströst.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 12:00 CET.