Vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 29 april 2019 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse  

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju. Till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Schuss.

Val av revisor  

Till revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young för tiden intill årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor kommer att vara Ingemar Rindstig.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman fastställde valberedningens föreslag att styrelsearvode ska utgå med 2 250 000 kr, varav ordföranden erhåller 450 000 kr och övriga av stämman valda ledamöter 300 000 kr vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode om 60 000 kronor att fördelas med 30 000 kronor per ledamot. För revisionsutskottet, som består av styrelsens ledamöter, föreslås arvode för deltagande ingå i ordinarie styrelsearvode. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om utdelning  

Stämman beslutade om vinstutdelning till preferensaktieägarna med ett belopp om 35 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning), 0,25 kr per Stam A- och Stam B-aktie samt 2 kr per Stam D-aktie. Avstämningsdagar för Preferensutdelning ska vara den 5 juli 2019 (utbetalningsdag 10 juli 2019), 7 oktober 2019 (utbetalningsdag 10 oktober 2019), 7 januari 2020 (utbetalningsdag 10 januari 2020) samt 6 april 2020 (utbetalningsdag 9 april 2020), med ett belopp om 8,75 kr per utbetalningsdag. Avstämningsdag för vinstutdelning till Stam A-aktie och Stam B-aktie föreslås vara den 2 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 7 maj 2019. Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam D-aktie ska vara den 28 juni 2019, 30 september 2019, 30 december 2019 samt 31 mars 2020 med ett belopp om 0,5 kr per utbetalningsdag. Utbetalning av vinstutdelning genom Euroclear Sweden ABs försorg beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Principer för tillsättande av valberedning 

Årsstämman fastställde principer för tillsättande av valberedning.

Emissionsbemyndigande 

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma genomföra återköp av högst 10 procent av Bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det ska särskilt noteras att en förutsättning för bemyndigandet är att Bolagets Preferensaktier samt Stamaktier av serie B och serie D har tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för transaktionen.

Stockholm den 29 april 2019

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 17:35 CET.