Vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 5 maj 2021 beslutades bl.a. följande:

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Val av styrelse

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju. Till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Schuss.

Val av revisor

Stämman utsåg det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor med den Mikael Ikonen som huvudansvarig för revisionen.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 1 950 000 kr, varav ordföranden erhåller 450 000 kr och övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget erhåller 300 000 kr vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå ett totalt arvode om 40 000 kronor att fördelas med 20 000 kronor per ledamot. För utskottsarbete i hållbarhetskommitteen ska utgå ett totalt arvode om 60 000 kronor att fördelas med 20 000 kronor per ledamot. För revisionsutskottet, som består av styrelsens ledamöter, ska arvode för deltagande anses ingå i ordinarie styrelsearvode. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om utdelning

Stämman beslutade om vinstutdelning till stamaktieägarna med 1 kr per Stam A- och Stam B-aktie samt 2 kr per Stam D-aktie. Utbetalning ska ske kvartalsvis.

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam A-aktie, Stam B-aktie och Stam D-aktie ska vara den 30 juni 2021, 30 september 2021, 30 december 2021 samt 31 mars 2022 med ett belopp om 0,25 kr per utbetalningsdag för Stam A-aktie och Stam B-aktie samt 0,50 kr per utbetalningsdag för Stam D-aktie. Utbetalning av vinstutdelning genom Euroclear Sweden ABs försorg beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Styrelsens ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Principer för tillsättande av valberedning

Stämman fastställde principer för tillsättande av ny valberedning. Principerna är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Emissionskursen ska fastställas med beaktande av gällande marknadsförhållanden.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma genomföra förvärv och överlåtelser av egna Stam B- och Stam D-aktier. Förvärv får högst ske av så många aktier att Bolagets egna innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm samt i samband med företagsförvärv.

Stockholm den 5 maj 2021

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 12:30 CET.