Hemfosa Fastigheter AB:s extra bolagsstämma hölls torsdagen den 13 september 2018 kl 16.00 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om utdelning av samtliga aktier i Nyfosa AB till stamaktieägarna i Hemfosa.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Nyfosa. En (1) stamaktie i Hemfosa ska medföra rätt till en (1) aktie i Nyfosa. Preferensaktier i Hemfosa medför inte någon rätt till aktier i Nyfosa.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen, vilken förväntas infalla under november 2018 och avsikten är att i samband därmed uppta aktierna i Nyfosa till handel på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:  

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 53 98