• Nettoomsättning i koncernen Morphic för fjärde kvartalet uppgick till 13,8 mkr (47,4).
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -5,2 mkr (-23,2).
  • Koncernens resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -1,6 mkr (-21,1).
  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 0,00 kr (-0,06).
  • Eget kapital uppgick per den sista december 2011 till 26,2 mkr eller 0,07 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 40,4 procent.
  • Kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till +4,8 mkr (-26,8).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 11,0 mkr (34,1). Utöver dessa likvida medel hade koncernen 2,1 mkr i spärrade medel varav 0,9 mkr som inte motsvaras av en tillhörande skuld.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67, [email protected]
eller
Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05,
[email protected]

Detta är Morphic
Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom förnyelsebar energi och fartygspropulsion. Koncernen har drygt 45 anställda. Verksamheten bedrivs i tre länder – Sverige, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till cirka 19 000.

Informationen i denna rapport är sådan som Morphic Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till marknaden för offentliggörande den 9 februari 2012, cirka kl. 08:30.