Morphic Technologies – bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999/2001.

Karlskoga, 2001-06-25
Morphic Technologies AB, ett växande svenskt verkstadsföretag som
utvecklar och etablerar en ny, rationell och miljövänlig
produktionsteknik för precisionstillverkning av komponenter.

Dynamisk precisionstillverkning
Morphic Technologies produktionsteknik skiljer sig från samtliga
tillverkningsmetoder inom verkstads-industrin. I bolagets
produktionsutrustning utsätts ett ämne för ett mycket högt dynamiskt
tryck. Det höga trycket orsakar en mjukgörning av materialet som i sin
tur medger en direktomvandling till komponenter. Utgångspunkten i
produktionstekniken är en egenutvecklad hydraulisk linjärmotor. Denna
uppfinning skapar förutsättningar för kostnadseffektiv
precisionstillverkning av olika komponenter inom produktionsområden som
kapning, stansning, formning och pulverkompaktering.

Väsentliga händelser under perioden

[REMOVED GRAPHICS]Två prototyper av den egenutvecklade linjärmotorn
tillverkades och ingick i kundanpassade produktionstester med mycket
positivt resultat. Samtidigt färdigutvecklades ett större maskinsystem.
15 patentansökningar registrerades hos patentverket.

[REMOVED GRAPHICS]Inflyttning skedde i bolagets nya lokaler samtidigt
som verksamhet påbörjades i dotterbolaget Morphic Made. En nyanställd
inledde förberedelser för produktionsstart av komponenttillverkning åt
flera intressenter i dotterbolaget.

[REMOVED GRAPHICS]Morphic Technologies förvärvade 5 % av aktierna i det
tyska företaget Powder Light Metals GmbH som tillverkar och levererar
högpresterande aluminiumkomponenter till bilindustrin. Dessutom
förvärvades 20 % i intressebolaget Sercomo AB för att säkerställa
tillgången till specialanpassad reglerutrustning.

[REMOVED GRAPHICS]Patentverket godkände företagets patentansökan om
rationell tillverkning av plattor till bränsleceller där företagets
produktionsutrustning spelar en avgörande roll. Företaget tecknade
samarbetsavtal med en etablerad bränslecellstillverkare med målsättning
att starta rationell tillverkning av bränslecellsplattor.

[REMOVED GRAPHICS]I slutet av 2000 genomfördes en nyemission för att
tillsammans med påföljande optionslösen täcka bolagets kapitalbehov.
Handel i Morphic Technologies aktie startades i december 2000 med
noteringen på Göteborgs OTC-lista.

[REMOVED GRAPHICS]Bolagets advokatombud utarbetade svaromål på
Hydropulsors stämningsansökan. Stämningsansökan och svaromålet är
offentliga handlingar och finns att tillgå hos Karlskoga Tingsrätt.

Nuläge och framtidsutsikter
Morphic Technologies har uppnått delmålet att utveckla och ta fram ny
produktionsutrustning som i förhållande till tidigare tekniker baserade
på hög slagenergi och i jämförelse med konventionell bearbetning såsom
sågning, svarvning, fräsning eller kall- och varmformning, rymmer såväl
tekniska som ekonomiska fördelar. Utvecklingsarbetet har tyvärr tagit
något längre tid än planerat även om kostnaderna varit lägre än
beräknat. Under utvecklingsfasen har 15 patentansökningar registrerats
hos Patentverket varav flera redan godkänts. Patentansökningarna
innefattar både unika konstruktioner och sätt att använda tekniken.
Bolaget tillsammans med sitt patentombud gör bedömningen att samtliga
patentansökningar kommer att beviljas och att dessa utgör ett mycket
gott skydd för verksamheten. Bolaget anses därmed vara moget att gå in i
en försäljningsfas. En första leverans av linjärmotorn kommer att ske i
slutet av juni. Flera offerter på delsystem och kompletta maskinsystem
har efterfrågats och skickats ut till respektive intressent. Integrering
av kundverktyg för försäljning av komponenter tillverkade i bolagets
egna formningssystem har påbörjats. Bränslecellsmarkanden anses utgöra
ett stort potentiellt värde för bolaget och fortsatt utveckling och
samarbete prioriteras inom detta område. Målsättningen att inledda
affärsprojekt skall ge bolaget ett positivt kassaflöde under kommande
verksamhetsår kvarstår.

Omsättning och resultat
Omsättningen för koncernen uppgick till 0.40 Mkr med ett redovisat
resultat på -7.6 Mkr. Moderbolagets omsättning uppgick till 0.42 Mkr med
ett redovisat resultat på -7.6 Mkr. Emissionskostnaderna har då
redovisats direkt mot bundet eget kapital.

Likvida medel och soliditet
Koncernens och moderbolagets disponibla likvida medel uppgick till 14.4
Mkr. Soliditeten uppgick till 75 % för koncernen och moderbolaget.

Investeringar
Bolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 10.3 Mkr,
varav bolagets industrifastighet motsvarar 7.2 Mkr.

Resultat per aktie
Antalet utestående aktier vid periodens slut uppgick till 31 120 954 st.
Resultat per aktie efter skatt var negativt. Eget kapital per aktie
uppgick till 0.62 kr.

Personal
Under perioden har totalt sex personer anställts i koncernen.
Ytterligare tre personer jobbar på konsultbasis.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas torsdagen den 18 oktober.
Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor i
Karlskoga.

Karlskoga den 25 juni 2001
Morphic Technologies AB (publ)
Styrelsen

STÖRSTA ÄGARNA PER 2001-04- 30

Antal A- Antal B- Totalt antal % av % av
aktier aktier kapital röster
Kurt Dahlberg 3 250 000 1 530 000 4 780 000 15.4 % 28.1 %
Peter Heidlund 3 250 000 20 000 3 270 000 10.5 % 26.8 %
Jan Alvén 700 000 1 034 000 1 734 000 5.6 % 6.6 %
Torbjörn 700 000 465 000 1 165 000 3.7 % 6.2 %
Holmstedt
Hans-Gunnar 700 000 264 000 964 000 3.1 % 6.0 %
Larsson
Klaus Hummert 700 000 250 000 950 000 3.1 % 6.0 %
Alf Björseth 700 000 700 000 2.2 % 5.8 %
Goldnos AB 1 112 500 1 112 500 3.6 % 0.92 %
Scatec AS 1 000 000 1 000 000 3.2 % 0.83 %
Olof Dahlberg 955 000 955 000 3.1 % 0.79 %
Ängby Sportklubb 661 000 661 000 2.1 % 0.55 %
Fritas A/S Hoegh 625 000 625 000 2.0 % 0.52 %
Invest AS
Övriga 13 204 454 13 204 454 42.4 % 10.9 %

Totalt 10 000 000 21 120 954 31 120 954 100 % 100 %

RESULTATRÄKNI Koncernen Moderbolaget
NG
Belopp i kkr 991125-010430 991125-010430
Rörelsens
intäkter
Övriga 400 420
intäkter
Summa 400 420
intäkter
Rörelsens kostnader
Kostnad för -2,842 -2,842
produktutveckling
Personalkostn -2,534 -2,299
ader
Övriga -2,175 -2,405
kostnader
Avskrivningar av
materiella
anläggningstillgångar -246 -246
Rörelseresult -7,397 -7,372
at

Resultat från
finansiella poster
Resultat från andelar i 13
intressebolag
Ränteintäkter och liknande 129 129
resultatposter
Räntekostnader och liknande -371 -370
resultatposter

Resultat efter -7,626 -7,613
finansiella poster

Skatt på årets resultat -4

Årets -7,630 -7,613
resultat

BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget
Belopp i kkr 010430 010430
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Patent 924 924

Materiella
anläggningstillgångar
Fastighet 7,024 7,024
Övriga 1,537 1,537
inventarier
8,561 8,561
Finansiella
anläggningstillgångar
Aktier i 100
dotterföretag
Intresseföret 29 20
ag
Övriga finansiella 589 589
anläggningstillgångar
618 709
Summa 10,103 10,194
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga 830 850
fordringar
Förutbetalda kostnader 219 217
1,049 1,067

Kassa och 14,389 14,274
bank

Summa 15,438 15,341
omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 25,541 25,535

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Bundet eget
kapital
Aktiekapital 1,245 1,245
Överkursfond 25,545 25,545
Fritt eget
kapital
Årets förlust -7,630 -7,613
Summa eget kapital 19,160 19,177

Långfristiga skulder
Fastighetslån 4,106 4,106
4,106 4,106

Kortfristiga skulder
Leverantörssk 1,146 1,144
ulder
Övriga 410 430
skulder
Upplupna 719 678
kostnader
2,275 2,252

SUMMA EGET KAPITAL OCH 25,541 25,535
SKULDER

Detta är Morphic Technologies AB
Morphic Technologies är ett växande svenskt verkstadsföretag som
utvecklar och etablerar en ny, rationell och miljövänlig
produktionsteknik för precisionstillverkning av komponenter. Morphic
Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga och är sedan
december 2000 noterat på Göteborgs OTC-lista.

Morphic Technologies AB (publ)
KARLSKOGA
Gammelbackavägen 6 > SE – 691 51 Karlskoga
Tel 0586-67360 Fax 0586-67369
GÖTEBORG
Stigbergsliden 5 B > 414 63 Göteborg
Tel 031-7045865 Fax 031-7759061
www.morphic.se [email protected]

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/25/20010625BIT00510/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/25/20010625BIT00510/bit0001.pdf