* Nettoomsättningen för verksamhetsåret uppgick till 143,7 Mkr (38,6 Mkr)

* Resultat efter skatt uppgick till -66,9 Mkr (-24,6 Mkr). Resultatförsämringen förklaras bland annat av kraftigt utökad personalstyrka för expansion och global marknadsföring och försäljning, initierade globala marknads­aktiviteter och höga kostnader för den inledande torn­tillverkningen.

* Resultat per aktie uppgick till -0,59 kr (-0,27 kr)

* Likvida medel på balansdagen 206,3 Mkr (88,5 Mkr)

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

– Fem samarbetsavtal och sex testorder inom bränsleceller tecknade
– Exklusivt licensavtal för tillverkning och försäljning av WinWinDs vindkraftverk i Sverige
– Nyckelpatent beviljat i USA
– Lansering av materialhanteringssystemet SensActive™
– Kraftig förstärkning av ledning och personal
– Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
– Order på vindpark värd 229 Mkr
– Fyra testorder på flödesplattor inom bilindustri och bärbar elektronik
– Företrädesemission och tre riktade emissioner inbringar ca 297 Mkr före emissions­kostnader

Väsentliga händelser efter periodens slut

– Testorder på legoproduktion inom telekommunikation
– Testorder på flödesplattor från global elektroniktillverkare
– Order från Haldex på materialhanteringssystemet Sensactive™
– Order på vindpark värd 234 Mkr
– Extra bolagsstämma valde in Eva-Lotta Kraft och Lars Olof Nilsson i styrelsen

Läs hela raporten i bifogat dokument.