• Hyresintäkterna uppgick till 683 mkr (545) för kvartalet och 2 525 mkr (2 103) för perioden. Driftnetto uppgick till 509 mkr (378) för kvartalet och 1 792 mkr (1 484) för perioden.

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 364 mkr (277) för kvartalet, en ökning med 31 procent, motsvarande 2,00 kr per stamaktie (1,58) och till 1 204 mkr (1 173 mkr) för perioden, motsvarande 6,52 kr per stamaktie (6,74). Föregående år påverkades periodens förvaltningsresultat av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 454 mkr (250) för kvartalet, motsvarande 2,54 kr per stamaktie före utspädning (1,41) och till 2 030 mkr (1 949) för perioden motsvarande 11,97 kr per stamaktie före utspädning (11,66). Koncernens resultat efter skatt påverkades av utdelningen av Nyfosa och uppgick till 2 360 mkr, se vidare not 11.
 • Substansvärde (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 75,11 kr per 31 december 2018. Nedgången mot föregående år beror på utdelningen av Nyfosa.
 • Intjäningsförmågan per 31 december 2018 uppgick till 1 360 mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,40 kr per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,60 kr samt en utdelning om 10,00 kr per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per preferensaktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • I oktober tillträddes en nybyggd fastighet i Huddinge med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 160 mkr och hyresvärdet till 11 mkr.
 • Hemfosa tecknade i november avtal om förvärv av fyra LSS-boenden av Emrahus i Borås, Uddevalla, Örebro och Lund. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 103 mkr med ett totalt hyresvärde om drygt 6 mkr. Fastigheterna beräknas tillträdas i oktober 2019 och mars 2020 efter att Fastigheterna färdigställts.
 • I december tillträddes tre moderna vårdfastigheter i Vänersborg, Uddevalla och Stenungsund med ett underliggande fastighetsvärde om 109 mkr och ett totalt hyresvärde om 8 mkr. Största hyresgäster är Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun.
 • I Norge tillträddes i december två kontorsfastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 350 mnok och en total uthyrningsbar yta om 12 tusen kvadratmeter. Den störsa hyresgästen är norska krishanteringsmydighet DSB.
 • Dotterbolaget Nyfosa AB delades ut till stamaktieägarna och noterades på Nasdaq Stockholm Large Cap med första handelsdag den 23 november 2018.

 • Den 24 januari 2019 presenterade Hemfosa en uppdaterad strategi och nya finansiella mål för koncernen. Tillväxtmålet är att fastighetsbeståndet ska växa till 50 mdkr inom fem år samtidigt som det utdelningsbara resultatet per aktie ska öka med minst 10 procent per år i snitt under dessa fem år.

KOMMENTAR FRÅN VD – Evolution

Vi startade 2019 med att presentera vår affärsplan med uppdaterad strategi och nya finansiella mål. Dessutom redovisar vi nu ett positivt 2018 med ett ökat förvaltningsresultat tillsammans med en stabil finansiell ställning. En bra plattform för arbetet vi har framför oss när vi nu ska växa från 36 mdkr till 50 mdkr i fastighetsvärde inom fem år.

LÖNSAM TILLVÄXT
Vi har lämnat det opportunistiska bakom oss i och med utdelningen av Nyfosa och tar nu sikte på en strukturerad tillväxt där vårt första mål är inställt på 50 mdkr i fastighetsvärde inom fem år, med god lönsamhet och bibehållen låg risk. Vi ser vägen framåt som en evolution, där vi bevarar och utvecklar den gedigna plattform som redan finns i Hemfosa, samtidigt som vi adderar en hel del som är nytt. Sammantaget gör det oss ännu starkare.

SPECIALISERING PÅ SAMHÄLLSFASTIGHETER
Det vi adderar är bland annat en ännu tydligare specialisering på samhällsfastigheter. Med det kommer också ett större fokus på långsiktighet och hållbarhet som en integrerad del i verksamheten.

Vi kommer även att kombinera entreprenörsandan i organisationen med en ökad struktur för att kunna skala upp verksamheten och samtidigt behålla snabbheten. Ett exempel på detta är paketering av vår kunskap om exempelvis skolor och vårdboenden i koncept. Koncepten tydliggör vårt erbjudande som långsiktig fastighetsägare och förvaltare samt bygger på vår erfarenhet av hur byggnaden kan stödja hyresgästens verksamhet på bästa sätt.

Att vi jobbar långsiktigt med våra kundrelationer ser vi hela tiden positiva effekter av. Ett exempel på detta finns i fastigheten Karolinen i Karlstad. Från början hyrde kommunen ca 500 kvm men har

sedan successivt fyllt på med nya kommunala verksamheter och hyr idag ca 7 000 kvm. Snart välkomnar vi t ex Gymnasieförvaltningen som samlokaliserar med Barn- och Ungdomsförvaltningen som redan är hyresgäst i huset. Dessutom pågår diskussioner rörande ytterligare yta som kommunen vill hyra.

Som ett resultat av den goda dialogen med Karlstad kommun har vi även byggt om den intilliggande fastigheten Mätaren från kontorshotell till en kommunal förskola. Denna typ av fastighetsutveckling pågår ständigt i våra regioner där förvaltningsorganisationen gör ett fantastiskt jobb genom att ha en nära relation med våra hyresgäster.

FÖRVÄRV OCH PROJEKT PÅ EN VÄXANDE MARKNAD
Behovet av samhällsfastigheter ökar på våra marknader med växande befolkning och högre andel yngre och äldre. Antalet förskolor, skolor och vårdboenden måste öka kraftigt. Det är en tuff situation för kommuner och landsting där Hemfosa kan vara med och bidra till att lösa de växande behoven genom att bygga nytt men också ta över ägandet i de fall kommunerna vill frigöra resurser.

Mot denna bakgrund ser vi att Hemfosa har förutsättningarna på plats för den ambitiösa tillväxt i fastighetsbestånd och lönsamhet vi satt som mål. Den övervägande delen av tillväxten bedömer vi kommer ske genom förvärv av fastigheter på samtliga marknader. Vi kommer att göra en tydlig satsning på att växa i Finland för att där närma oss samma starka position som vi har i Norge och Sverige.

Projektutvecklingen kommer att utgöra en ökande andel av vår tillväxt. Vi räknar med att cirka en tredjedel av tillväxten under perioden är kopplad till projekt, från mindre anpassningar till stora till- och nybyggnationer, alltid med tecknade hyresavtal innan projektstart. Vi driver våra projekt genom strategiska samarbeten med etablerade aktörer men även i ökad grad i egen regi, i takt med att vi etablerar en större, egen projektorganisation.

VÄL POSITIONERADE
Mål och strategier är nu på plats och vår marknad är fylld av möjligheter. Vi är redan i full gång och utvärderar intressanta affärer på alla tre marknader samt står i startgroparna med flera nya projekt. Vi har en organisation med väldigt engagerade medarbetare som nu vill bygga Hemfosa 2.0, med kloka affärer, goda relationer och bra lokaler för de viktigaste människorna i samhället. Hemfosa är väl positionerat för att ta tillvara alla spännande möjligheter och jag ser fram emot att, tillsammans med mina kollegor, förverkliga vår plan framåt.

Caroline Arehult

VD

Caroline Arehult, VD
Tel: +46 (0)70 553 80 26 Mail: [email protected]

Peter Anderson, CFO
Tel: +46 (0)70 690 65 75 Mail: [email protected]