Perioden januari–december 2019

• Hyresintäkter ökade med 14 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen 3,5 procent.

• Driftnettot ökade med 15 procent, varav 3 procent i jämförbart bestånd.

• Överskottsgraden har stärkts med knappt en halv procentenhet. Driftkostnaderna belastades med kostnader av engångskaraktär innevarande kvartal samtidigt som motsvarande kvartal föregående år hade intäkter av engångskaraktär.

• Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent främst som en följd av ett större fastighetsbestånd.

• Orealiserade värdeförändringar uppgick till drygt 1,5 mdkr, vilket motsvarar en ökning med 4,2 procent jämfört med värdet vid början av året. Värderingsyielderna sjönk något under fjärde kvartalet.

• Resultat efter skatt ökade med 18 procent.

• Fastighetsvärdet ökade med 15 procent.

• Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 89 kronor per stamaktie.

 

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

• SBB lämnade i slutet på 2019 ett bud på Hemfosa och har nu förvärvat över 90 procent av aktierna i Hemfosa samt inlett ett tvångsinlösenförfarande. För Hemfosa har arbetet med att utvärdera budet lett till engångskostnader om 40 mkr, som i sin helhet belastar fjärde kvartalet.

• Hemfosas aktier är avnoterade från Nasdaq Stockholm per den 31 januari. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 19 februari. Se vidare på sidan 10.

• Med anledning av att SBB är ny storägare i Hemfosa har undantag från kontrollförändringsklausuler i låneavtalen behövt förhandlas. Dessutom har banklån om drygt 8 mdkr förtidsåterbetalats och ersatts med internlån.

• Hemfosa har vunnit en markanvisningstävling i Falun och kommer att uppföra cirka 15 000 kvm i ett kvarter i centrala Falun. Utöver detta har tre skolprojekt startats: i Haninge, Norrköping och Eskilstuna med en total projektvolym om cirka 400 mkr.

• Hemfosa utökade ägandet i intressebolaget Offentlig Eiendom genom att investera 115 mkr i en nyemission. Ägarandelen uppgår nu till 40 procent.

• Förvärv genomfördes i Finland och Sverige:

– I Tammerfors och Uleåborg tillträddes två fastigheter i november med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 600 mkr, med YLE och Uleåborg universitetssjukhus som största hyresgäster.

– En portfölj med elva fastigheter för vård och anpassat boende runt om i Finland tillträddes i december med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 520 mkr.

 – I Borås tecknades avtal om förvärv av två fastigheter i december med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 130 mkr, där kommunen är största hyresgäst. Dessa fastigheter tillträddes i början av februari.

• Ett treårigt grönt obligationslån om 800 mkr emitterades i oktober till en marginal om 210 räntepunkter.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Anderson, CFO

Tel: 070-690 65 75, [email protected]