Bokslutskommuniké och sista kvartalets delårsrapport för verksamhetsåret
maj 2003 – april 2004

Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till 9 646 tkr (1 553
tkr). För verksamhetsårets sista kvartal (20040201 – 20040430) uppgick
omsättningen till 1 986 tkr (483 tkr).

Resultatet för verksamhetsåret var -10 831 tkr (-12 448 tkr) och för
verksamhetsårets sista kvartal -3 167 tkr (-3 023 tkr).

Kassaflödet för verksamhetsåret var 3 655 tkr (-14 160 tkr).

Resultat per aktie för verksamhetsåret var -0,23 kr (-0,31 kr) och för
verksamhetsårets sista kvartal -0,06 kr (-0,08 kr). Eget kapital per
utgående antal aktier före utspädning var vid verksamhetsårets slut 0,25
kr (0,25 kr).

VIKTIGA HäNDELSER UNDER VERKSAMHETSåRET
En genombrottsorder på produktionssystem för motorkomponenter tecknades
med och levererades till amerikanska Eaton Corp.

Ett omfattande licens- och underleverantörsavtal tecknades med
amerikanska National Machinery LLC kring marknadsföring och försäljning
av Morphics lösningar inom ett av Morphics affärsområden.

Morphic aktiverade ett separat bränslecellsbolag i det helägda
dotterbolaget Sercomo AB för produktion av bränslecellskomponenter.
Sercomo tecknade ett samarbetsavtal med Volvobolaget Powercell AB.

Med stöd av bemyndigande från bolagsstämmorna 2002 och 2003 genomfördes
under verksamhetsåret två riktade nyemissioner som tillförde bolaget
sammanlagt 12,4 Mkr.

Vid extra bolagsstämma i januari valdes Thomas Widstrand, Thomas Krishan
och Kurt Dahlberg till nya ordinarie styrelseledamöter.

Totalt åtta patent har beviljats av Patent- och Registreringsverket.
Bolaget har därmed vid rapportens publicering 13 beviljade patent i
Sverige och två i USA.

VIKTIGA HäNDELSER EFTER VERKSAMHETSåRETS SLUT
National Machinery överförde sin första säljprognos innehållande
omgående leveransförfrågningar av olika slagenheter från Morphic.

Med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman 2003 genomfördes under juni
2004 en nyemission vilken fulltecknades och tillförde bolaget 7,7 Mkr
efter emissionskostnader.

Styrelsen fattade beslut att notera Morphics B-aktie på Nya Marknaden
med Erik Penser Fondkommission AB som bolagets sponsor.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/24/20040624BIT00150/wkr0001.pdf Hela rapporten