Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har idag lämnat ett offentligt budpliktserbjudande till stamaktieägarna och preferensaktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) att överlåta samtliga sina stamaktier av serie A (”Stamaktier”) respektive preferensaktier av serie B (”Preferensaktier”) i Amasten till SBB (”Erbjudandet”). Styrelsen i Amasten har med anledning av Erbjudandet utsett en oberoende budkommitté inom styrelsen som kommer att utvärdera Erbjudandet och inhämta ett värderingsutlåtande från oberoende expertis. Budkommitténs uttalande avseende Erbjudandet och värderingsutlåtandet kommer att offentliggöras senast två veckor före acceptfristens utgång. 

SBB offentliggjorde den 18, 24 respektive 25 november 2021 att SBB ingått avtal om förvärv av sammanlagt 361 946 350 Stamaktier i Amasten, motsvarande 48,13 procent av aktierna och 48,18 procent av rösterna i Amasten, till ett pris om 13,30 kronor per Stamaktie. Fullföljandet av dessa förvärv, vilket enligt SBB skedde den 30 november 2021, medförde en skyldighet för SBB att inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten i enlighet med bestämmelserna om budplikt i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. 

SBB har idag, den 20 december 2021, offentliggjort Erbjudandet. För Stamaktier i Amasten erbjuder SBB 13,30 kronor kontant per aktie och för Preferensaktier i Amasten erbjuder SBB 350 kronor kontant per aktie. Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 21 december 2021 och avslutas den 18 januari 2022. Mer information om Erbjudandet finns tillgängligt på corporate.sbbnorden.se. 

SBB har offentliggjort att de per idag äger 367 486 994 Stamaktier och 21 000 Preferensaktier i Amasten, motsvarande 48,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Amasten och att de därutöver har en finansiell exponering gentemot 238 460 724 Stamaktier via total return swappar (TRS) och aktieutlåning. Med beaktande av antalet Stamaktier som SBB har en finansiell exponering gentemot motsvarar det 80,6 procent av aktiekapitalet och 80,7 procent av rösterna i Amasten.

Styrelsen i Amasten har med anledning av Erbjudandet utsett en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Magnus Bakke, Anneli Lindblom, Kristina Sawjani och Peter Wågström som ska utvärdera Erbjudandet och inhämta ett värderingsutlåtande från oberoende expertis. Budkommittén har inom sig utsett Anneli Lindblom till ordförande.

Bolagets styrelseledamöter Bengt Kjell (ordförande) och Jakob Pettersson deltar inte i Amastens handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet på grund av intressekonflikt då de antingen har sålt sina aktier i Amasten, eller har anknytning till bolag som har sålt sina aktier i Amasten, till SBB för ett pris motsvarande vederlaget i Erbjudandet.

Budkommittén har utsett Handelsbanken Capital Markets till finansiell rådgivare och Cederquist till legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Handelsbanken Capital Markets kommer även att avge ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet. 

Budkommitténs uttalande avseende Erbjudandet och värderingsutlåtandet kommer att offentliggöras senast två veckor före acceptfristens utgång
 

Vid frågor, vänligen kontakta: Johan Bergman, IR, Tel: +46 (0)70-354 80 35, [email protected]