– För sexmånadersperioden uppgick koncernens nettoomsättning till 256,3 mkr (200,6).

– Rörelseresultatet uppgick till -463,4 mkr (– 77,6). Resultat efter finansnetto blev -463,4 mkr (-73,8) och resultatet efter skatt -458,0 mkr (-71,2) varav nedskrivningar 318,4 mkr.

– Resultat per aktie, hänförligt moderbolagets aktieägare uppgick till -1,29 kr (-0,41).

– Soliditeten på balansdagen uppgick till 59,8 % (71,0).

– Koncernens likvida medel uppgick till 207,9 mkr (226,2) på bokslutsdagen, varav 67,5 mkr (101,2) är spärrade medel.

– Under det andra kvartalet uppgick omsättningen till 183,0 mkr (92,6). Rörelseresultat uppgick till -399,1 mkr (-36,1).

– Efter rapportperiodens slut har avtal slutits med GE Energy innebärande att GE förvärvar Morphics samtliga aktier i det holdingbolag, Wellpower AB som äger aktierna i ScanWind A/S, ett norskt företag som levererar större vindkraftsaggregat. Transaktionen beskrivs nedan.

Informationen i denna rapport är sådan som Morphic Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till marknaden för offentliggörande den 27 augusti 2009, omkring kl. 10:15.