• Morphickoncernens nettoomsättning under det första halvåret uppgick till 198,2 mkr (256,3) en minskning med 23 procent jämfört med samma period föregående år.
   
 • Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till – 63,7 mkr (– 463,4).
   
 • Koncernen uppvisar ett resultat efter finansnetto -65,9 mkr (-463,4) och ett resultat efter skatt – 66,1 mkr (-433,2) för det första halvåret.
 • Resultat per aktie, hänförligt moderbolagets aktieägare uppgick till – 0,18 kr (-1,29).
 • Eget kapital uppgick per den sista juni 2010 till 150,6 mkr eller 0,43 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 37 %.
   
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,2  mkr (-19,9). För andra kvartalet var kassaflödet +44,8 mkr (-15,6 mkr). 
   
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 80,7 mkr (109,4 vid årsskiftet). Utöver dessa likvida medel hade koncernen 25,4 mkr i spärrmedel.