• Morphickoncernens nettoomsättning under de nio första månaderna uppgick till 222,6 mkr (486,1) en minskning med 54 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet för kvartalet till uppgick till -2,4 mkr (-167,6) och för de nio första månaderna uppgick motsvarande resultat till – 66,1 mkr (– 631,0).
  • Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -4,4 mkr (-175,8) och motsvarande resultat för de första nio månaderna uppgick till -70,2 mkr (-639,2).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,01 kr (-0,46). Resultat per aktie för de nio första månaderna, uppgick till – 0,20 kr (-1,79).
  • Eget kapital uppgick per den sista september 2010 till 143,8 mkr eller 0,40 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 49 %.
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -19,8  mkr (77,7) och för de nio första månaderna till – 48,5 mkr (93,1).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 60,9 mkr (109,4). Utöver dessa likvida medel hade koncernen 28,1 mkr i spärrade medel.

Informationen i denna rapport är sådan som Morphic Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till marknaden för offentliggörande den 29 oktober 2010, cirka kl. 08:00.

För ytterligare information:
Martin Valfridsson, VD +46 70 556 30 09
Robert Rehbinder, Ordförande +46 70 824 498 40