* Nettoomsättningen för perioden uppgick till 63,7 Mkr (16,3 Mkr)

* Rörelseresultat efter skatt uppgick till -19,8 Mkr (-10,3 Mkr).

* Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,09 kr)

* Likvida medel på balansdagen 2007-07-31 184,6 Mkr (2007-04-30 186,5 Mkr)

Väsentliga händelser under perioden
* Testorder på flödesplattor till bränsleceller för bärbara datorer och annan konsumentelektronik
* Order på vindpark värd 234 Mkr
* Order från Haldex på materialhanteringssystemet SensActive™
* Fortsatt hög orderingång inom fartygspropulsion
* Extra bolagsstämma valde in Eva-Lotta Kraft och Lars Olof Nilsson i styrelsen

Väsentliga händelser efter periodens slut
* Volymorder på flödesplattor till bränsleceller avsedda för konsumentelektronikområdet värd cirka 60 Mkr över en tvåårsperiod
* Tre order på vindkraftverk värda cirka 34 Mkr
* 55% av energiteknikföretaget Helbio S.A. förvärvat
* Testorder på flödesplattor till bränsleceller avsedda för värme- och kraftgenerering
* SensActive™ patenterat

Läs rapporten i sin helhet i bifogat dokument.