Delårsrapport för perioden 20020501-20030131

VIKTIGA HäNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· Morphic inledde en marknadssatsning på Nordamerikanska
marknaden, baserat på förfrågan från amerikanska intressenter.

· En ledande pulverkomponenttillverkare köpte maskintid och
inledde tester i Morphics pulverkompakteringsanläggning i Karlskoga.

· Morphic blev industriell deltagare i det svenska
forskningsprogrammet kring bränsleceller. Programmet har blivit beviljat
40 Mkr av MISTRA för industriell forskning och utveckling av unik svensk
kompetens inom området.

· Karlskoga Tingsrätt registrerade under januari 2003 ett
tillbakadragande av Hydropulsors stämningsansökan riktad mot Morphic
Technologies AB. Därmed finns det inga rättsliga tvister kring Morphic.

· Morphics aktier handlas inofficiellt på Göteborgs OTC-lista.
Från decemebr 2002 sker handeln elektroniskt. Aktuell kursinformation
redovisas därmed även kontinuerligt på text-tv sid 219.

VIKTIGA HäNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Morphic tecknade ett samarbetsavtal med den amerikanska
maskinleverantören PCC Fastener Engineers & Lewis Machine (PCC FELM) för
att introducera Morphics produkter och lösningar på den internationella
marknaden för trådbaserad komponenttillverkning. I samband med
tecknandet av avtalet lade PCC FELM en order på en mindre kapenhet till
en egen maskin för demonstration på Interwire i Atlanta i maj och IFFA i
Cleveland i juni.

· Morphics styrelse beslutade att utnyttja bolagsstämmans
bemyndigande om nyemission i form av en företrädesemission med subsidiär
teckningsrätt riktad till nuvarande aktieägare. Emissionen ger även nya
aktieägare möjlighet att teckna aktier i bolaget, förutsatt att
emissionen ej blir fulltecknad av befintliga ägare. Emissionsprospekt
avses att kungöras 4 mars och finnas tillgängligt from 11 mars hos
bolaget

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00370/wkr0001.pdf Hela Rapporten