Delårsrapport för perioden 20030501-20040131

VIKTIGA HäNDELSER UNDER VERKSAMHETSåRETS TREDJE KVARTAL

* Efter leveransgodkännande från Eaton Corporation i december 2003 har
Morphic levererat och installerat det maskinsystem som beställdes i maj
2003. Huvudbetalning av leveransen genomfördes i samband med maskinens
ankomst till kunden i december.

* Det första av två beställda kapsystem till National Machinery har
levererats.

* Morphics affärskontakter inom kapning har överförts till National
Machiney som därmed påbörjat sina marknadsaktiviteter.

* Ett större system för undervattensapplikationer inom off-shore inustrin
har offererats inom ramen för affärssamarbetet med TechTool AS

* En riktad nyemission genomfördes i januari med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande, Bolaget tillfördes 8,6 Mkr genom tecknandet av totalt 5
740 000 st B-aktier till teckningskursen 1,50 kr.

* Vid extra bolagsstämma i januari valdes Thomas Widstrand, Thomas Krishan
och Kurt Dahlberg till nya ordinarie styrelseledamöter. Ledamöterna Alf
Björseth och Bengt Belfrage begärde i december 2003 utträde ur styrelsen
pga andra engagemang som kommit att ta alltmer av deras tid i anspråk.

* Bolaget har rekryterat en ny försäljningschef som tillträtt efter
periodens slut.

* Tre patent har beviljats av Svenska Patent och Registreringsverket.

VIKTIGA HäNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

* Ytterligare två patent har blivit beviljade. Bolaget har därmed vid
rapporterns publicering 12 beviljade patent.

* Det första av två beställda kapsystem till National Machinery
är monterat i Nationals första egna kompletta maskinsystem. Maskinen är
tagen i drift och avsedd för Nationals lansering av maskinfamiljen under
våren 2004.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/25/20040325BIT00400/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/25/20040325BIT00400/wkr0002.pdf Hela rapporten