* Omsättningen under perioden uppgick för koncernen till 1 341 tkr (4 212 tkr) med ett redovisat resultat på -7 150 tkr (-2 715 tkr).
* Koncernens disponibla likvida medel uppgick på balansdagen 2004-10-31 till 4 469 tkr (4 371 tkr) med en soliditet på 53,7% (50,4%).
* Periodens kassaflöde, inklusive investeringsverksamheten uppgick till  98 tkr (3 730 tkr)
* Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,12 kr och för verksamhetsårets andra kvartal till
-0,06 kr.

Viktiga händelser under verksamhetsårets andra kvartal
* Morphic deltog på den internationella pulvermässan PM 2004 i Wien.
* Testutrustning med syfte att säkerställa Morphics teknik för användande i National Machinerys befintliga produkter levererades och testkördes med gott resultat.
* Ordinarie bolagsstämma hölls i Göteborg.
* Den 1 september flyttade Morphics B-aktie från Göteborgs OTC-lista till Stockholmsbörsens handelsplats Nya Marknaden med Erik Penser Fondkommission AB som sponsor.
* Ett patent har beviljats av den amerikanska patentmyndigheten.

Viktiga händelser efter periodens slut
* Beslut fattades att byta namn på dotterbolaget Sercomo AB till Cell Impact AB.
* Ett lån från ALMI omfattandes 1,7 MSEK beviljades i syfte att finansiera framtagandet av större slagenhet för bla tillverkning av bränslecellsplattor.

Läs hela rapporten i bifogad pdf-fil.