Stärkt position på norska marknaden


KVARTALET APRIL–JUNI 2015

Hyresintäkterna uppgick till 615 mkr (386)

Förvaltningsresultatet uppgick till 346 mkr (333), vilket motsvarar 2,44 kr per stamaktie (2,54)*

Resultat efter skatt uppgick till 673 mkr (333), motsvarande 4,80 kr per stamaktie (2,54)*

Kassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick till 153 mkr (67), motsvarande 0,97 kr per stamaktie (0,51)*


DELÅRSPERIODEN JANUARI–JUNI 2015

Hyresintäkterna uppgick till 1 203 mkr (781)

Förvaltningsresultatet uppgick till 613 mkr (399), vilket motsvarar 4,09 kr per stamaktie (4,02)*

Resultat efter skatt uppgick till 1 082 mkr (345), motsvarande 7,59 kr per stamaktie (3,48)*

Redovisat fastighetsvärde om 27,4 mdkr (17,3) omfattar 366 direktägda fastigheter (195)

Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 64,39 kr per stamaktie (55,08)*

Kassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick till 537 mkr (134), motsvarande 3,51 kr per stamaktie (1,35)*

* Efter aktiesplit (2:1) som genomfördes i maj 2015, se nedan. Retroaktiv justering av nyckeltal har gjorts till följd av detta.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

Hemfosa förvärvade samhällsfastigheter i Norge – tio fastigheter och tre tomträtter, totalt tretton förskolor, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 284 mkr. Förskolorna är belägna främst i Oslo och Sydnorge.

Hemfosa tecknade avtal om att investera cirka 1 mdkr i projektering och byggnation av ett specialistsjukhus i Norge.

Hemfosa avyttrade en bostadsfastighet och två bostadsbyggrätter i Västerhaninge till ett värde av cirka 315 mkr.

Hemfosa fortsatte förstärka den centrala organisationen med en nyinrättad tjänst och har därmed anställt en finanschef.

I maj 2015 genomfördes en aktiesplit 2:1, vilket innebar att varje befintlig aktie delades upp i två nya aktier av samma slag. Antal stamaktier vid periodens utgång var 131 440 208 (131 440 208), antal preferensaktier vid periodens utgång var 10 000 000 (-).

Hemfosa förvärvade, efter kvartalet, en samhällsfastighet i Karlstad. Fastigheten omfattar cirka sju tusen kvadratmeter utbildningslokaler och är fullt uthyrd med ett 20-årigt hyresavtal.


KOMMENTAR FRÅN VD

Under andra kvartalet 2015 har vi i hög grad koncentrerat oss på vår nya marknad Norge – dels med att integrera tidigare förvärv, dels genom nya intressanta transaktioner i linje med vår strategiska inriktning på samhällsfastigheter och stabila kassafl öden. Samtidigt kan vi redovisa en fortsatt stabil utveckling under kvartalet med ett förbättrat förvaltningsresultat och ökad intjäning.

Genom fl era större förvärv under årets första kvartal tog vi de första stegen in på den norska marknaden för samhällsfastigheter. Potentialen är stor och vi ser många möjligheter på den norska marknaden som vi vill vara tidiga att fånga. För att skapa en effektiv förvaltning av det norska fastighetsbeståndet etablerar vi nu en egen förvaltningsorganisation i Norge som vi successivt kommer att utveckla.

ETT GENOMARBETAT SJUKHUSPROJEKT SOM ÖPPNAR FÖR FLER MÖJLIGHETER

I juni kunde vi ta ytterligare ett viktigt steg för att stärka Hemfosas position i Norge genom avtal om investering i ett specialistsjukhus som ska byggas i centralt läge vid Gardermoens flygplats utanför Oslo och dit verksamheter från två befi ntliga sjukhus kommer att samlokaliseras. Redan från start har vi ett 25-årigt hyresavtal på plats med LHL, en norsk intresseorganisation med lång erfarenhet av att driva specialistkliniker i Norge. Projektet är mycket gediget med en genomarbetad planering och samarbetet med välrenommerade partners borgar för en stabil process. Etableringen öppnar även för fler möjligheter i Gardermoenområdet som kommer att utvecklas till ett större hälsocampus. 
     I juni genomförde vi ännu en transaktion i Norge då vi förvärvade totalt 13 förskolor främst i Osloregionen och södra delen av landet. Förvärvet innebär långsiktig och stabil intjäning för Hemfosa, med 20-åriga hyresavtal tecknade, samtidigt som vi breddar vårt bestånd även till förskoleområdet.
Med dessa båda affärer befäster vi Hemfosas position som en kraftfull aktör inom samhällsfastigheter på den norska marknaden. Och vi vill mera.

FORTSATT RENODLING AV PORTFÖLJEN

Den svenska marknaden för fastighetstransaktioner fortsätter att vara extremt aktiv med många intressenter på varje objekt. Det gäller både generellt men även specifikt inom vårt prioriterade  segment Samhällsfastigheter. Samtidigt är vi trygga i att Hemfosas finansiella styrka, genomförandekraft och erfarenhet ger oss en särskild position och vi ser möjligheter till bra affärer även framöver – men även om vi vet att vi kan vara snabba ska vi bara göra de affärer som är rätt. En likvid marknad ger även bra möjligheter för oss att renodla den befintliga portföljen genom att avyttra det som inte är prioriterat, i linje med vad vi gjorde i juni vid försäljningen av bostadsfastigheter och bostadsbyggrätter.

Vi brukar säga att Hemfosas värld handlar om att se skönhet och hitta möjligheter andra ännu inte sett – att det är lite som att forma en värdefull konstsamling. I den andan fortsätter vi att målmedvetet utveckla vår samling av fina fastigheter med starka kassaflöden.

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD
Tel: +46 70 690 65 50, mail: [email protected]

Karin Osslind, CFO
Tel: +46 70 794 93 37, mail: [email protected]